Krav på uttryckligt medgivande

 

Förutom kravet på anmälan omfattas export av de kemikalier som anges i delarna 2 och 3 i bilaga I till PIC-förordningen också av kravet att den utsedda nationella myndigheten i det importerande landet utanför EU ska ha gett sitt uttryckliga giltiga medgivande. Undantag kan bara beviljas under exceptionella omständigheter:

  • Exportören kan begära undantag om det importerande landet inte kommit med svar inom 60 dagar från det datum då begäran om uttryckligt medgivande utfärdades, och under förutsättning att alla villkor i artikel 14.7 i förordning nr 649/2012 är uppfyllda.
  • Undantag från regeln om uttryckligt medgivande kan även komma i fråga om den anmälda kemikalien står med i del 2 i bilaga I till PIC-förordningen och det gäller export till ett OECD-land. För att kunna begära undantag måste exportören tillhandahålla styrkande handlingar som visar att kemikalien i fråga är licensierad, registrerad eller godkänd i det aktuella OECD-landet.

För kemikalier i del 3 i bilagan gäller inte detta krav när ett positivt importsvar offentliggörs i PIC-cirkuläret enligt Rotterdamkonventionen och vissa kriterier är uppfyllda.

Ett uttryckligt medgivande gäller för senare export i tre kalenderår, om inget annat har angetts i villkoren i själva det uttryckliga medgivandet. Under dessa tre år får alla företag i EU exportera samma kemikalie till det land som har gett sitt uttryckliga medgivande (förutsatt att villkoren i medgivandet tillåter detta), men kraven på årlig anmälan och rapportering måste fortfarande uppfyllas. Echa driver en databas med alla befintliga och nya anmälningar och svar på uttryckliga medgivanden. 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)