Förslag på nya POP

För att ett nytt ämne ska omfattas av POP-förordningen måste det bli förtecknat inom ramen för Stockholmskonventionen eller POP-protokollet.

Vem kan föreslå nya POP?

Vilken part som helst i Stockholmskonventionen, inbegripet EU, kan lämna in ett förslag om att en ny långlivad organisk förorening ska läggas till i bilagorna till konventionen. EU-medlemsstater kan göra detta genom att lämna in sina förslag till Europeiska kommissionen. Deras förslag ska vara utformade så att det går att bedöma ämnets egenskaper gentemot de granskningskriterier som anges i bilaga D till konventionen.

Bedömning av nya förslag

Granskningskommittén för POP, ett expertorgan inom ramen för Stockholmskonventionen, utvärderar de förslag som lämnats in. Om den kommer fram till att granskningskriterierna är uppfyllda inleder den en global insamling av information om ytterligare faror, risker, användningar och exponeringar. Granskningskommittén använder denna information till att sammanställa en riskprofil enligt definitionen i bilaga E till konventionen.

På grundval av riskprofilen beslutar granskningskommittén huruvida det är motiverat med globala åtgärder avseende ämnet. Om granskningskommittén beslutar sig för att gå vidare med förslaget utfärdar den en global inbjudan att lämna information avseende möjliga riskhanteringslösningar, alternativ, samhällsekonomiska överväganden och befintliga riskhanteringsåtgärder. Granskningskommittén använder denna information till att utarbeta riskhanteringsbedömningen enligt definitionen i bilaga F till konventionen.

Under det slutliga steget bedömer granskningskommittén informationen och utfärdar en rekommendation till partskonferensen om huruvida ämnet bör bli förtecknat inom ramen för konventionen.

Ändringar av bilagorna

Eventuella förslag till ändringar av konventionen ska antas i samförstånd mellan alla parter. Som en sista utväg kan ändringar antas med tre fjärdedelars majoritet om ingen överenskommelse uppnåtts.

Ändringar av protokollet i syfte att inbegripa nya ämnen i bilagorna ska antas i samförstånd mellan parterna.

Echa stöder kommissionen och medlemsstaterna i arbetet med att identifiera nya POP och genomför samråd under identifieringsprocessen.

POP_för_webbplats_nySTEG 1Utarbetande och inlämningav förslagetSTEG 2Bedömning avförslagetSTEG 3Utveckling avriskprofilenSTEG 4Antagande avriskprofilenSTEG 5Utveckling avriskhanteringsbedömningenSTEG 7Rekommendation om attföra in ämnet iin konventionens förteckningSTEG 9Ändring av bilaga I, II, IIItill POP-förordningen och/ellerbilaga IV till konventionenSTEG 8Beslut om att föra inämnet i förteckningen i bilaga A, Boch/eller C till konventionenSTEG 6Antagande avriskhanteringsbedömningenPart i Stockholmskonventionen (inbegripet EU)Granskningskommittén för POPGranskningskommittén för POP:s arbetsgrupp för ämnetPartskonferensenEuropeiska kommissionen1 år*1 år*~1,5 år***8 månader/1 år och 8 månader*** Riskprofilen och riskhanteringsbedömningen utarbetas under den period som förlöper mellan sammanträdena för granskningskommittén för POP, som äger rum en gång om året (september/oktober). Granskningskommittén för POP kan anta ett beslut om utkastet till riskprofil och utkastet till riskhanteringsbedömning under ett första sammanträde, men i vissa fall kan granskningskommittén besluta sig för att skjuta upp beslutet till nästa års sammanträde, vilket innebär att antagandeprocessen förlängs.** Partskonferensens sammanträden äger rum vartannat år i april/maj.*** Ändringar av bilagorna till konventionen träder i kraft ett år efter det datum då depositarien meddelat deras antagande. Depositariemeddelanden utfärdas vanligtvis omkring sex månader efter det att partskonferensen antagit ändringarna.

Categories Display