Planering och rapportering

Medlemsstaterna och EU utarbetar planer för genomförandet av sina skyldigheter enligt konventionen. Dessa planer måste ses över och uppdateras regelbundet.

Medlemsstaterna måste dessutom sammanställa en rapport om övervakningen av genomförandet av sina skyldigheter och lämna in den till Echa. Rapporten måste lämnas in åtminstone vart tredje år, men uppdateras årligen i händelse av att ny information blir tillgänglig.

På grundval av denna information sammanställer och offentliggör Echa en unionsöversikt.

Vad ingår i övervakningsrapporterna?

  • Information om POP-förordningens tillämpning, däribland om verkställighetsåtgärder, överträdelser och påföljder.
  • Information från meddelanden om undantag från kontrollåtgärder, lager och undantag från avfallshanteringsåtgärder.
  • Information som sammanställts från utsläppsinventeringar avseende ämnen som finns förtecknade i bilaga III till POP-förordningen.
  • Information om nationella genomförandeplaner. Miljöövervakningsdata avseende ämnen som finns förtecknade i del A i bilaga III till POP-förordningen.
  • Årliga data om sammanlagd faktisk eller beräknad tillverkning eller sammanlagt faktiskt eller beräknat utsläppande på marknaden av ämnen som finns förtecknade i bilagorna I eller II till POP-förordningen.

Categories Display