Środki przejściowe

Nierozstrzygnięte żądania przedłożenia informacji w odniesieniu do substancji istniejących – art. 136 ust. 1 i 2 rozporządzenia REACH

Producenci i importerzy mają obowiązek przedłożyć dodatkowe informacje dotyczące niektórych substancji odpowiedzialnym organom państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 793/93. Artykuł 136 ust. 1 i 2 rozporządzenia REACH przewiduje środki przejściowe dotyczące żądań, o których mowa powyżej.

Odpowiedzialne organy państw członkowskich są odpowiedzialne za dokonanie przeglądu przedłożonych informacji oraz za informowanie ECHA o wszelkich wymaganych dalszych działaniach (art. 46 ust. 3 i art. 48 rozporządzenia REACH).

W sumie środkami przejściowymi objętych jest 29 substancji istniejących (związki niklu traktowane są jak jeden wpis). Wymagane informacje są wyszczególnione w rozporządzeniach (WE) nr 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 i 2592/2001.

W przypadku 16 substancji zamieszczonych w rozporządzeniu (WE) nr 465/2008, które podlegają art. 136 ust. 2 rozporządzenia REACH, ECHA zidentyfikowała i wyznaczyła odpowiedzialne organy państw członkowskich do realizacji zadań w zakresie oceny.

Więcej

Raporty przejściowe zgodne z załącznikiem XV w sprawie priorytetowych substancji istniejących, niezakończone na mocy rozporządzenia 793/93 – art. 136 ust. 3 rozporządzenia REACH

Państwa członkowskie UE przedłożyły ECHA raporty przejściowe zgodne z załącznikiem XV. Raporty te zawierają nierozstrzygnięte żądania przekazania informacji o zagrożeniach i ryzyku, a także możliwe opcje zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tzw. substancji istniejących, opracowane na mocy rozporządzenia (EWG) nr 793/93.

Państwa członkowskie UE były zobowiązane, zgodnie z art. 136 ust. 3 rozporządzenia REACH, przedłożyć w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r. raporty przejściowe w sprawie substancji, w przypadku których ocena ryzyka, opracowanie strategii ograniczania ryzyka lub dyskusje nie zostały zakończone przed 1 czerwca 2008 r.

Więcej

Dobrowolne oceny ryzyka

W 2000 r. sektor przemysłowy ogłosił, że będzie dokonywać dobrowolnej oceny niektórych związków miedzi i ołowiu, zgodnie z mechanizmami wdrażania rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93. Państwa członkowskie i Komisja porozumiały się w sprawie tej inicjatywy na 11 wspólnym posiedzeniu odpowiedzialnych organów w celu wdrażania dyrektywy 67/548/EWG i rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93 w 2001 r.

Więcej