Indiening dossier voor wijziging van bijlage I

Bedrijven moeten hun aanvragen indienen via R4BP 3. Een IUCLID-bestand is vereist.

Dit diagram geeft een overzicht van dossierindieningsprocedure voor de wijziging van bijlage I. 

Stappen

De dossierindiening verloopt in verschillende stappen. Elke stap moet worden afgerond voordat de aanvraag door kan gaan naar de volgende stap. Het is van belang dat de aanvrager ervoor zorgt dat alle relevante deadlines worden gehaald; anders zal de aanvraag in de loop van de procedure worden afgewezen.

Afbeelding

ECHA controleert of de aanvraag en de gegevens in het juiste formaat zijn ingediend en verstuurt de factuur voor de kosten via R4BP 3.

 
Afbeelding

De aanvrager betaalt de betreffende kosten aan ECHA binnen 30 dagen na de factuurdatum.

 
Afbeelding

ECHA accepteert de aanvraag en brengt de beoordelende bevoegde autoriteit op de hoogte. Als de aanvraag betrekking heeft op categorie 6, heeft de beoordelende bevoegde autoriteit 30 dagen de tijd om de aanvraag te valideren (controle op volledigheid).

 
Afbeelding

De aanvrager betaalt binnen 30 dagen de betreffende kosten aan de beoordelende bevoegde autoriteit.

 
Afbeelding

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op categorie 6 en het dossier onvolledig wordt bevonden, zal de beoordelende bevoegde autoriteit om de ontbrekende informatie verzoeken en krijgt de aanvrager 90 dagen de tijd om deze te verstrekken. De beoordelende bevoegde autoriteit heeft 30 dagen om de aanvraag te valideren op basis van de verstrekte nieuwe informatie.

 
Afbeelding

Beoordeling van het dossier begint.

 

Deelnemers

De belangrijkste deelnemers aan de dossierindieningsprocedure zijn:

Aanvragers

Aanvragers hebben de verantwoordelijkheid om dossiers te verstrekken die alle relevante informatie over hun werkzame stoffen bevat en om aanvullende informatie te verstrekken wanneer de beoordelende bevoegde autoriteit daarom verzoekt. Aanvragers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in hun dossiers.

ECHA

Het is de taak van ECHA om te controleren of de informatie in een correct formaat in de dossiers is opgenomen. ECHA zorgt er ook voor dat de indieningsprocedure plaatsvindt binnen de gestelde tijdkaders.

Beoordelende bevoegde autoriteit

De beoordelende bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de validatie van de aanvraagdossiers en vervolgens voor het beoordelen van de dossiers die door de aanvragers zijn ingediend. Aanvragers kunnen kiezen in welke lidstaat zij hun dossiers zouden willen laten beoordelen. Hierover wordt uiteindelijk besloten in overleg met de lidstaat.