Planavimas ir ataskaitų teikimas

Valstybės narės ir Europos Sąjunga rengia savo įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo planus. Šiuos planus reikia periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti.

Valstybės narės taip pat turi parengti savo įsipareigojimų vykdymo stebėsenos ataskaitą ir pateikti ją ECHA. Ataskaita turi būti teikiama ne rečiau kaip kas trejus metus, be to, paaiškėjus naujai informacijai, ją reikia atnaujinti.

Remdamasi šia informacija, ECHA rengia ir skelbia Sąjungos apžvalgą.

Kokia informacija pateikiama stebėsenos ataskaitose?

  • Informacija apie POT reglamento taikymą, įskaitant informaciją apie vykdymo užtikrinimo veiklą, pažeidimus ir sankcijas.
  • Informacija, kuri pateikiama pranešimuose apie kontrolės priemonėms taikomas išimtis, atsargas ir nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su atliekų tvarkymo priemonėmis.
  • Apibendrinta informacija, surinkta iš išleidžiamų cheminių medžiagų, kurių sąrašas pateiktas POT reglamento III priede, aprašų.
  • Informacija apie nacionalinius įgyvendinimo planus. Aplinkos stebėsenos duomenys, susiję su POT reglamento III priedo A dalyje išvardytomis cheminėmis medžiagomis.
  • Metiniai duomenys apie faktinę arba apskaičiuotą POT reglamento I arba II priede išvardytų cheminių medžiagų gamybą ir pateikimą rinkai.

Categories Display