Bendra informacija apie POT

Patvarieji organiniai teršalai (POT) – tai organinės medžiagos, kurios išlieka aplinkoje, kaupiasi gyvuose organizmuose ir kelia pavojų mūsų sveikatai ir aplinkai. Jie gali būti pernešami oru, vandeniu arba migruojančioms rūšims kertant tarptautines sienas ir taip pasiekti regionus, kuriuose jie niekada nebuvo gaminami ar naudojami. Riziką būtina valdyti tarptautiniu lygmeniu, nes nė vienas regionas negali atskirai valdyti rizikos, kurią kelia šios cheminės medžiagos.

Kaip reglamentuojami POT?

POT pasauliniu mastu reglamentuojami pagal Stokholmo konvenciją ir Orhuso protokolą. Šie teisės aktai Europos Sąjungoje įgyvendinami POT reglamentu.

POT reglamentu siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką taikant specialias kontrolės priemones, kuriomis:

  • POT gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas draudžiamas arba griežtai ribojamas;
  • kaip įmanoma labiau mažinamas POT, kurie susidaro kaip pramonės šalutiniai produktai, išsiskyrimas į aplinką;
  • užtikrinama, kad ribojamų POT atsargos būtų saugiai valdomos, ir
  • užtikrinamas aplinkai nekenksmingas atliekų, kurių sudėtyje yra POT arba kurie yra užteršti POT, šalinimas.

POT priskiriamos cheminės medžiagos apima:

  • pesticidus (pavyzdžiui, DDT);
  • pramonines chemines medžiagas (pavyzdžiui, polichlorinti bifenilai, kurie buvo plačiai naudojami elektros įrenginiuose);
  • šalutinius produktus, kurie atsitiktinai susidarė vykstant pramoniniams procesams, skaidymui arba degimui (pavyzdžiui, dioksinai ir furanai).

Pagal POT reglamentą ECHA padeda ES vardu nustatyti naujus POT ir pasiūlyti juos įtraukti į Stokholmo konvenciją. Agentūra gauna iš reglamentą įgyvendinančių valstybių narių informaciją, ją nagrinėja ir apibendrina parengdama Sąjungos apžvalgą. ECHA taip pat padeda nustatyti būtinus ES veiksmus ateityje, susijusius su POT sąjungos įgyvendinimo planu.

ECHA Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumas koordinuoja valstybių narių valdžios institucijų, kurios taip pat yra atsakingos už reglamento vykdymo užtikrinimą, tinklo veiklą.