Jäätmepoliitika raamdirektiivi mõistmine

Jäätmepoliitika raamdirektiivis sätestatakse meetmed, millega käsitletakse jäätmete tekke ja käitlemise kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning parandatakse tõhusat ressursikasutust, mis on oluline üleminekuks ringmajandusele.

Jäätmepoliitika läbivaadatud raamdirektiiv jõustus juulis 2018 osana ELi 2015. aastal vastu võetud ringmajanduse tegevuskava rakendamisest. Selles tehti ECHA ülesandeks luua kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikke aineid sisaldavate toodete andmebaas. Kandidaatainete loetellu lisatakse REACH-määruse kohaselt regulaarselt uusi aineid.

Andmebaas hakkab sisaldama teavet, mille esitavad ECHA-le ettevõtted, kes toodavad, impordivad või tarnivad kandidaatainete loetellu kantud aineid sisaldavaid tooteid. Need tooted on toodetud ELis või imporditud ELi-välistest riikidest.

Andmebaasi teave aitab jäätmekäitlejatel ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid sortida ja ringlusse võtta ning võimaldab tarbijatel teha teadlikke valikuid ja otsustada, kuidas neid tooteid parimal viisil kasutada ja kõrvaldada. Andmebaas peaks üldiselt toetama toodetes sisalduvate probleemsete ainete järkjärgulist asendamist ja ohutumate alternatiivide väljatöötamist.

Andmebaasil on kolm põhieesmärki:

  1. vähendada ohtlikke aineid sisaldavate jäätmete teket, toetades probleemsete ainete asendamist ELi turule lastavates toodetes;
  2. teha teave kättesaadavaks, et parandada jäätmekäitlustoiminguid;
  3. võimaldada ametiasutustel jälgida probleemsete ainete kasutamist toodetes ja võtta toodete olelusringi jooksul sobivaid meetmeid, sh jäätmeetapis.

SCIP-andmebaas täiendab REACH-määruse kohaseid olemasolevaid teabevahetus- ja teavitamiskohustusi seoses kandidaatainete loetellu kantud ainete sisaldusega toodetes.

Ajakava

4. juuli 2018
–  jõustub jäätmepoliitika läbivaadatud raamdirektiiv

2020. aasta algus
–  avaldatakse andmebaasi prototüüp

5. jaanuar 2021
–  jõustub toodete tarnijate kohustus esitada teavet andmebaasi