Keemiliste mõjurite direktiivi ning kantserogeenide ja mutageenide direktiivi mõistmine

Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (OEL) tulenevad kahest õigusraamistikust (keemiliste mõjurite direktiiv ning kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete direktiiv), mis on ELi töötajate terviskaitse mehhanismi lahutamatu osa. Lisaks on olemas asbesti eridirektiiv, mis sisaldab selle aine OELi. Raamistikes on sätestatud töötajate kaitse miinimumnõuded.

Nagu iga Euroopa direktiivi korral, peavad liikmesriigid võtma üle direktiivide nõuded, samuti OELid, siseriiklikku õigusraamistikku tähtaja jooksul, mis on sätestatud vastavas direktiivis. 

Keemiliste mõjurite direktiiv

Keemiliste mõjurite direktiivis (direktiiv 98/24/EÜ) on sätestatud miinimumnõuded töötajate kaitsmiseks nende ohutusele ja tervisele avalduvate riskide eest, mis tulenevad või võivad tuleneda keemiliste mõjurite mõjust töökohal või keemiliste mõjurite kasutamisest tööl. Direktiivis sätestatakse soovituslikud ja siduvad OELid ning bioloogilised piirnormid.

Keemiline mõjur on määratletud kui mis tahes keemiline aine, mis esineb kas eraldi ainena või segu koostises ning mis esineb looduslikus olekus või mida toodetakse, kasutatakse või mis vabaneb (sh eraldumine jäätmetena) mis tahes töö käigus. See kehtib olenemata sellest, kas aine on toodetud tahtlikult või tuleb see turule lasta. Keemiliste mõjurite direktiiv hõlmab seega heite ja protsessijäätmete hindamist.

Kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete direktiiv

Kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete direktiivis (direktiiv 2004/37/EÜ, 9. märts 2022) on sätestatud miinimumnõuded töötajate kaitsmiseks kokkupuutest tööl kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega tulenevate või tõenäoliselt tekkivate tervise- ja ohutusriskide eest. Direktiivis on sätestatud ennetus- ja kaitsemeetmed ning kokkupuute piirnormid.

Kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete direktiivi kohaldatakse ainele või segule, mis täidab CLP-määruse I lisas sätestatud 1A või 1B kategooria kantserogeeniks, 1A või 1B kategooria sugurakkude mutageeniks või 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimise kriteeriumid. Lisaks kohaldatakse seda kantserogeensete ainete, segude või protsesside suhtes, millele viidatakse kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete direktiivi I lisas, ning ainete või segude suhtes, mis vabanevad ühes selles lisas nimetatud protsessidest.

Kantserogeenide ja mutageenide direktiivi 2004/37/EÜ neljanda muudatusega lisati direktiivi kohaldamisalasse reproduktiivtoksilised ained.