Klasifikace směsi

Klasifikace směsi


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Jste dovozcem nebo výrobcem směsí v zemi EU/EHP?

Pokud ano, pak jste v souladu s nařízením CLP odpovědní za klasifikaci, označování a balení směsi, kterou uvádíte na trh (tj. směsi, kterou do zemí EU/EHP dovážíte nebo vytváříte pro další dodávání). Musíte se obeznámit s nebezpečností této dovážené nebo vytvářené směsi a musíte o ní v dodavatelském řetězci informovat.

Také distributoři směsí mají podle nařízení CLP povinnosti, např. zajistit, aby štítek a balení byly v souladu s nařízením CLP.

Bližší popis úloh a povinností podle nařízení CLP lze nalézt v kapitole 2 Úvodních pokynů k nařízení CLP. 

Podpora pro lepší porozumění vašemu úkolu

Následující stránky nabízejí podporu těm, kdo stojí před úkolem klasifikovat směsi tak, aby vyhovovaly požadavkům na klasifikaci podle nařízení CLP. Informace o označování a balení lze nalézt v Pokynech pro označování a balení.

Předkládané informace vycházejí většinou z Pokynů agentury ECHA k uplatňování kritérií CLP a Pokynů pro označování a balení, na které se v nich také odkazuje. Doporučujeme vám si tyto internetové stránky prostudovat, a to společně s částí 1 Pokynů k uplatňování kritérií CLP, zvláště s kapitolou 1.6 týkající se přímo směsí.

Naleznete zde také odkazy na další užitečné zdroje informací.

Než s klasifikací začnete, doporučujeme vám pečlivě zvážit, zda máte přímo v organizaci odborníky dostatečně kompetentní ke klasifikaci směsí, nebo zda potřebujete podporu zvenku, zejména pokud se jedná o velice složitou směs.

Při plnění povinnosti směs klasifikovat a označit a vypracovat pro ni bezpečnostní list mohou být obzvláště nápomocné komerční softwarové systémy pro klasifikaci, označování a bezpečnostní listy. Mějte přitom ovšem na paměti, že i když využijete software nebo pomoc externích odborníků, odpovědnost za konečnou klasifikaci své směsi nesete stále vy.

Klasifikace směsi

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.