Övergångsåtgärder

Begäran om utestående information för befintliga ämnen – artikel 136.1 och 136.2 i Reach-förordningen

Tillverkare och importörer ska lämna ytterligare information om vissa ämnen till medlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med förordning (EEG) nr 793/93. I artikel 136.1 och 136.2 i Reach-förordningen finns övergångsbestämmelser rörande sådana begäranden.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ansvarar för att granska den inlämnade informationen och informera ECHA om det krävs eventuella uppföljningsåtgärder (artiklarna 46.3 och 48 i Reach).

Totalt sett påverkas 29 befintliga ämnen av övergångsbestämmelserna (nickelföreningar räknas som en post). Informationen som efterfrågas specificeras i förordningarna (EG) nr 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 och 2592/2001.

För de 16 ämnen som finns förtecknade i förordning (EG) nr 465/2008 som omfattas av artikel 136.2 i Reach har ECHA identifierat och nominerat de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ska utföra utvärderingsuppgifterna.

Mer

Rapporter om bilaga XV-övergångsbestämmelser för prioriterade befintliga ämnen som inte slutförts enligt förordning 793/93 – artikel 136.3 i Reach-förordningen

EU:s medlemsstater har lämnat in rapporter om bilaga XV-övergångsbestämmelser till ECHA. Dessa rapporter innehåller utestående faro- och riskinformation samt möjliga riskhanteringsalternativ för så kallade befintliga ämnen, som tagits fram enligt förordning (EEG) nr 793/93.

EU:s medlemsstater var enligt artikel 136.3 i Reach-förordningen skyldiga att lämna in rapporter om övergångsbestämmelser mellan den 1 juni och den 1 december 2008 för ämnen för vilka riskbedömningen, utarbetningen av en strategi som begränsar riskerna eller diskussionerna inte hade slutförts före den 1 juni 2008.

Mer

Frivilliga riskbedömningar

Under år 2000 tillkännagav industrin att de frivilligt skulle utvärdera vissa koppar- och blyföreningar i enlighet med mekanismerna för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 793/93. Medlemsstaterna och kommissionen kom överens om detta initiativ vid de behöriga myndigheternas elfte gemensamma möte för genomförande av direktiv 67/548/EEG och rådets förordning (EEG) nr 793/93 som hölls 2001.

Mer