Chemikalia objęte zgodą po uprzednim poinformowaniu

Chemikalia objęte zgodą po uprzednim poinformowaniu

Chemikalia objęte zgodą po uprzednim poinformowaniu

Ta sekcja dotycząca chemikaliów objętych zgodą po uprzednim poinformowaniu obejmuje wszystkie substancje chemiczne wymienione we właściwych załącznikach do rozporządzenia PIC. Chemikalia wymienione w części 1 załącznika I podlegają procedurze powiadomienia o wywozie; chemikalia wymienione w części 2 załącznika I, oprócz tego, że podlegają procedurze powiadomienia o wywozie, kwalifikują się również do procedury powiadomienia o PIC. Chemikalia wymienione w części 3 załącznika I podlegają pełnej procedurze PIC na mocy Konwencji rotterdamskiej.

W załączniku V wymieniono chemikalia i wyroby, których stosowanie jest zabronione w Unii Europejskiej i które nie mogą być eksportowane. Chemikalia i wyroby wymienione w części 1 załącznika V podlegają zakazowi wywozu i należą do kategorii trwałych zanieczyszczeń organicznych; w części 2 załącznika V wymieniono chemikalia i wyroby podlegające zakazowi wywozu inne niż trwałe zanieczyszczenia organiczne.

Ponadto określono inne chemikalia również podlegające rozporządzeniu PIC, ponieważ należą do grup chemicznych, które wyraźnie wymieniono w załączniku I lub V. Te chemikalia, których nie wymieniono wyraźnie w załączniku do rozporządzenia PIC, pokazano kursywą.

Chemikalia można wyszukiwać na podstawie załącznika i części załącznika, w których są wymienione, numerów EC i CAS, nazwy chemicznej i kategorii zastosowania. Można również usprawnić wyszukiwanie za pomocą filtrów wyszukiwania wielokrotnego.

Załącznik V część 2

EU Privacy Disclaimer

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.