Kas turi pateikti pranešimą ir kokią informaciją jame galima nurodyti?

Apie cheminę medžiagą į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių turite pranešti per vieną mėnesį nuo jos pateikimo rinkai ir:

 • gaminate medžiagą ir ji turi būti įregistruota pagal REACH reglamentą; arba
 • importuojate medžiagą ir ji turi būti įregistruota pagal REACH reglamentą; arba
 • gaminate ar importuojate medžiagą ir ji klasifikuojama kaip pavojinga neatsižvelgiant į kiekį; arba
 • importuojate mišinį, kurio sudėtyje yra medžiagos, kuri klasifikuojama kaip pavojinga ir kurios kiekis viršija atitinkamą koncentracijos ribą, dėl ko mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal KŽP (angl. CLP) reglamentą; arba
 • importuojate gaminį, kurio sudėtyje yra medžiagų, kurios turi būti registruojamos pagal REACH reglamento 7 straipsnį.

 

Kas turi pranešti – tik atstovas ar tik importuotojas?

Vieninteliai atstovai inventoriui teikiamą informaciją gali pateikti kaip REACH registracijos dokumentacijos dalį. Jei inventoriui būtina pateikti atskirą pranešimą, jį paprastai turi teikti ES importuotojas (-ai).

 
Jei dėl konfidencialumo sumetimų ES nepriklausantys veiklos vykdytojai savo ES importuotojams nenori atskleisti cheminių medžiagų ar mišinių sudėties, jie gali paskirti vieną iš importuotojų teikti pranešimą kitų importuotojų vardu (grupinis pranešimas). 
 
Grupinį pranešimą ES importuotojų vardu taip pat gali pateikti trečioji šalis, kuri pati nėra gamintojas arba importuotojas (pvz., jau REACH registracijos reikmėms paskirtas vienintelis atstovas). Trečioji šalis gali teikti pranešimą, tačiau negali perimti grupę sudarančių importuotojų prievolių. Pasirinkus šį sprendimą, pranešimą teikiantis subjektas turi būti pasirengęs pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis buvo įgaliotas veikti gamintojo (-ų) ar importuotojo (-ų), kurie sudaro grupę, vardu ir kad gamintojas (-ai) ar importuotojas (-ai) pripažįsta, jog jie ir toliau prisiima visą atsakomybę už visų savo prievolių, susijusių su pranešimu, vykdymą.
 
Dokumentaciją, susijusią su šios gamintojo (-ų) ar importuotojo (-ų) grupės sukūrimu, taip pat duomenis ir informaciją, kuriais grindžiamas klasifikavimas ir ženklinimas, gali reikėti pateikti kompetentingoms institucijoms ir atitinkamoms vykdymo institucijoms.
 

 

Ką daryti pirmiausia?

Visų pirma turėtumėte perskaityti 7 praktinį vadovą: Kaip pateikti pranešimą dėl medžiagų įtraukimo į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių (žr. toliau), pagal kurį galėsite nustatyti, ar jūs privalote pateikti pranešimą dėl medžiagos įtraukimo į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių. Šiame vadove taip pat bus pateikti praktiniai nurodymai, kaip pateikti pranešimą. Taip pat sekdami toliau pateiktomis arba šoninėje juostoje esančiomis nuorodomis galite paskaityti daugiau apie informacijai keliamus reikalavimus ir pranešimo priemones.

 

What should the notification include?

Pranešime turi būti:

 • pranešėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija;
 • cheminės medžiagos tapatybė, įskaitant pavadinimą ir kitus identifikatorius, su molekuline ir struktūrine formule susijusi informacija, sudėtis, pobūdis ir priedų kiekis;
 • medžiagos klasifikacija pagal KŽP (angl. CLP) kriterijus;
 • priežastis, dėl kurios nepateikta klasifikacija, kai medžiaga priskiriama prie kai kurių, bet ne visų pavojingumo klasių arba diferenciacijų, nurodant, ar taip yra dėl
  • duomenų trūkumo,
  • neįtikinamų duomenų, arba
  • duomenų, kurie yra įtikinami, kad klasifikacija nebūtų pateikta;
 • specifinės koncentracijos ribos arba daugikliai, jei tinka, įskaitant jų nustatymo pagrįstumą; ir
 • etiketės elementai, įskaitant pavojaus piktogramas, signalinius žodžius, pavojingumo frazės.

 

IUPAC pavadinimų konfidencialumas

Tam tikrais atvejais bendrovės gali neatskleisti cheminės medžiagos IUPAC pavadinimo, teikdamos informaciją apie šią medžiagą į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių. IUPAC pavadinimą galima laikyti konfidencialiu ir jo neskelbti klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje tokiais atvejais:

 • kai medžiagoms netaikomas pereinamasis laikotarpis;
 • kai medžiagos naudojimo paskirtis apibrėžta viename ar keliuose iš toliau išvardytų punktų, t.y. kai jos naudojamos:
  • kaip tarpinės cheminės medžiagos;
  • mokslinių tyrimų ir plėtros reikmėms; arba
  • produkto ir technologinių tyrimų bei taikomosios veiklos srityje.

Kad IUPAC pavadinimas būtų laikomas konfidencialiu, savo IUCLID dokumentacijoje bendrovės turi pateikti:

 1. pagrindžiančius duomenis, aiškiai nurodydamos, kad minėtai medžiagai netaikomas pereinamasis laikotarpis, arba kad ji naudojama kaip tarpinė cheminė medžiaga, mokslinių tyrimų ir plėtros reikmėms arba produkto ir technologinių tyrimų bei taikomosios veiklos srityje.
 2. cheminės medžiagos alternatyvų pavadinimą, kurį ECHA galėtų skelbti viešai.

Šias konfidencialumo žymas galima nurodyti tik IUCLID 5 programoje. Kaip tai padaryti, aiškinama Duomenų teikimo vadovo 12 dalyje.

Už konfidencialumo žymų naudojimą klasifikavimo ir ženklinimo pranešimuose mokestis neimamas.

Alternatyvaus cheminės medžiagos pavadinimo klasifikavimo ir ženklinimo pranešime savaime negalima naudoti kitoms reikmėms. Būtina pateikti atitinkamos formos prašymą, kad alternatyvų cheminės medžiagos pavadinimą būtų galima taikyti mišinyje esančiai cheminei medžiagai saugos duomenų lape arba etiketėje.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)