Pereinamojo laikotarpio priemonės

Atskirieji informacijos prašymai apie esamas chemines medžiagas – REACH reglamento 136 straipsnio 1 ir 2 dalys

Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 793/93 gamintojai ir importuotojai valstybės narės kompetentingoms institucijoms turi pateikti papildomos informacijos apie tam tikras chemines medžiagas. REACH reglamento 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl šių prašymų.

Valstybės narės kompetentingos institucijos yra atsakingos už pateiktos informacijos peržiūrėjimą ir ECHA informavimą apie visus tolesnius veiksmus, kurių privaloma imtis (REACH reglamento 46 straipsnio 3 dalis ir 48 straipsnis).

Apskritai pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos 29 turimoms cheminėms medžiagoms (nikelio junginiai laikomi vienu įrašu). Reikalaujama informacija nurodyta Reglamentuose (EB) Nr. 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 ir 2592/2001.

Reglamente (EB) Nr. 465/2008 išvardytų 16 cheminių medžiagų, kurioms taikoma REACH reglamento 136 straipsnio 2 dalis, atžvilgiu ECHA identifikavo ir paskyrė valstybių narių kompetentingas institucijas, turėsiančias atlikti įvertinimo užduotis.

Daugiau

XV priedo pereinamojo laikotarpio ataskaitos dėl prioritetinių esamų cheminių medžiagų, kurios nebuvo patvirtintos pagal Reglamentą 793/93 – REACH reglamento 136 straipsnio 3 dalis

ES valstybės narės pateikė ECHA XV priedo pereinamojo laikotarpio ataskaitas. Šiose ataskaitose pateikiama svarbi informacija apie pavojų ir riziką bei galimas vadinamųjų esamų cheminių medžiagų rizikos valdymo pasirinktis, parengtas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 793/93.

Pagal REACH reglamento 136 straipsnio 3 dalį ES valstybės narės nuo 2008 m. birželio 1 d. iki gruodžio 1 d. turėjo pateikti pereinamojo laikotarpio ataskaitas apie chemines medžiagas, kurių rizikos vertinimas, rizikos apribojimo strategijos plėtra arba diskusijos nebuvo užbaigtos iki 2008 m. birželio 1 d.

Daugiau

Savanoriškas rizikos vertinimas

2000 m. pramonės sektorius paskelbė, kad jis savanoriškai įvertins tam tikrus vario ir švino junginius pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 793/93 įgyvendinimo mechanizmus. Valstybės narės ir Komisija pritarė šiai iniciatyvai 11-ajame Bendrame kompetentingų Direktyvos 67/548/EEB ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 793/93 įgyvendinimo institucijų posėdyje 2001 m.

Daugiau