Skundai

Bet kuris tiesiogiai susijęs juridinis ar fizinis asmuo turi galimybę pateikti skundą ECHA dėl tariamo atitinkamuose ES teisės aktuose, ECHA pagalbiniuose dokumentuose ir priemonėse arba ECHA gero administracinio elgesio kodekse nustatytų taisyklių ir principų pažeidimo. Skundas gali būti susijęs su ECHA sprendimais, praktika, veiksmais ar neveikimu, darančiais poveikį skundo pateikėjo padėčiai, būklei ar atvejui.

Skundai, susiję su kitomis konkrečiomis procedūromis (pvz., skundai dėl sprendimų, susijusių su atranka į laisvą darbo vietą, prašymais leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, viešųjų pirkimų procedūromis, asmens duomenų apsaugos klausimais), turi būti teikiami pagal atitinkamą procedūrą, aprašytą atitinkamuose ECHA puslapiuose.

Kaip pateikti skundą?

Jūsų skundas turi būti paduotas ECHA per dvejus metus nuo tos dienos, kai jums buvo pranešta apie faktus, dėl kurių teikiate skundą, arba apie juos sužinota.

Galite prašyti, kad jūsų skundas ar tam tikros jo dalys būtų tvarkomi konfidencialiai, nurodydami tai pačiame skunde ir pateikdami motyvus ar pagrindimą.

Skundą ECHA galite pateikti užpildydami skundo formą.

Skundų tvarkymas

  • ECHA per dvi savaites raštu patvirtins gavusi jūsų skundą; tačiau į laiškus ir raštus, kurie atsiųsti piktnaudžiaujant, atsakyta nebus dėl pernelyg didelio jų skaičiaus arba dėl pasikartojančio ar beprasmio jų pobūdžio.  
  • ECHA įsipareigojusi atsakyti per du mėnesius nuo išsamaus skundo gavimo dienos. Jei atvejis sudėtingas, šis terminas gali būti pratęstas ir apie tai bus pranešta skundo pateikėjui.
  • ECHA taip pat įsipareigoja jūsų skundą nagrinėti vadovaudamasi ECHA gero administracinio elgesio kodeksu.

Ar yra kitų veiksmų ar galimybių?

Jei jūsų netenkina ECHA atsakymas į jūsų skundą, galite:

  • pateikti skundą Europos ombudsmenui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnį arba
  • dėl ECHA veiksmų teisėtumo, neveikimo ar veiksmų kreiptis į Europos Sąjungos Bendrąjį Teismą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Categories Display