Joogiveedirektiivi mõistmine

Läbivaadatud joogiveedirektiivi eesmärk on kaitsta kodanikke ja keskkonda saastunud joogivee kahjuliku mõju eest ning parandada joogivee kättesaadavust. See jõustus 12. jaanuaril 2021 pärast esialgse, 1998. aasta joogiveedirektiivi läbivaatamist.

Direktiiviga kehtestatakse ELi miinimumnõuded olmeveega kokkupuutuvatele materjalidele. Selline ühtlustamine aitab saavutada kõigi ELi kodanike tervise kaitse ühtse taseme ja parandab siseturu toimimist. 

Muudetud direktiivi artiklis 11 sätestatakse joogiveega kokkupuutuvate materjalide hügieeni miinimumnõuete raamistik. ECHA toetab Euroopa Komisjoni selles töös, koostades:

  • lubatud ainete Euroopa nimekirjad, mis sisaldavad lähteaineid, koostisi ja koostisosi, mida on lubatud kasutada joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootmisel;
  • riskihindamismetoodikad ja nõutav teave selliste lähteainete, koostiste ja koostisosade läbivaatamisel, mille võib lisada lubatud ainete nimekirjadesse;
  • lubatud ainete nimekirjade ajakohastamise haldusmenetlused.

Pärast lubatud ainete nimekirjade avaldamist hoiab ECHA nimekirjad ajakohased, lisades uusi kandeid ning muutes või eemaldades olemasolevaid.

Ajakava

Revised Drinking Water Directive entered into force. 12.01.2021 Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents. 12.07.2021 The first European positive lists adopted (expected sooner than deadline of 12.01.2025).15-year review programme for first European positive lists starts. 12.01.2024 Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted. Regular maintenance of the European positive lists starts. Estimated 2026 Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive 12.01.2032