Joogiveedirektiivi mõistmine

Läbivaadatud joogiveedirektiivi eesmärk on kaitsta kodanikke ja keskkonda saastunud joogivee kahjuliku mõju eest ning parandada joogivee kättesaadavust. See jõustus 12. jaanuaril 2021 pärast esialgse, 1998. aasta joogiveedirektiivi läbivaatamist.

Direktiiviga kehtestatakse miinimumnõuded materjalidele, mis puutuvad kokku olmeveega kogu ELis. Selline ühtlustamine aitab saavutada kõigi ELi kodanike tervise kaitse ühtse taseme ja parandab siseturu toimimist.

Muudetud direktiivi artiklis 11 sätestatakse joogiveega kokkupuutuvate materjalide hügieeni miinimumnõuete raamistik. ECHA toetab Euroopa Komisjoni selles töös, koostades:

  • lubatud ainete Euroopa nimekirjad lähteainetest, koostistest ja koostisosadest, mida on lubatud kasutada joogiveega kokkupuutuvate materjalide valmistamisel;
  • riski hindamise meetodid ja teabele esitatavad nõuded selliste lähteainete, koostiste ja koostisosade läbivaatamiseks, mida võib lisada lubatud ainete nimekirjadesse;
  • haldusmenetlused lubatud ainete nimekirjade ajakohastamiseks.

Pärast lubatud ainete nimekirjade avaldamist jätkab ECHA loetelude ajakohastamist, lisades uusi kandeid ning muutes või eemaldades olemasolevaid kandeid.

Ajakava

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032