O perzistentních organických znečišťujících látkách

Perzistentní organické znečišťující látky jsou organické látky, které v životním prostředí přetrvávají, hromadí se v živých organismech a ohrožují naše zdraví a životní prostředí. Mohou se přenášet vzduchem, vodou nebo stěhovavými druhy přes hranice jednotlivých zemí a dostávat se tak do oblastí, kde se nikdy nevyráběly ani nepoužívaly. Řízení rizik je třeba provádět na mezinárodní úrovni, protože žádný region nemůže rizika, která tyto látky představují, vyřešit sám.

Jak je to u perzistentních organických znečišťujících látek?

Ve světovém měřítku jsou perzistentní organické znečišťující látky regulovány Stockholmskou úmluvou a Aarhuským protokolem. V Evropské unii jsou tyto právní předpisy provedeny nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Toto nařízení usiluje o ochranu lidského zdraví a životního prostředí pomocí konkrétních kontrolních opatření, která:

  • zakazují nebo významně omezují výrobu perzistentních organických znečišťujících látek, jejich uvádění na trh a používání,
  • minimalizují uvolňování perzistentních organických znečišťujících látek, které vznikají jako vedlejší produkty průmyslové výroby, do životního prostředí,
  • zajišťují bezpečnou správu zásob perzistentních organických znečišťujících látek, na něž se vztahují omezení,
  • zajišťují ekologicky přijatelnou likvidaci odpadu, který sestává z perzistentních organických znečišťujících látek nebo je jimi znečištěn.

Mezi chemické látky, které byly identifikovány jako perzistentní organické znečišťující látky patří:

  • pesticidy (například DDT),
  • průmyslové chemické látky (například polychlorované bifenyly, které se dříve hojně používaly v elektrických zařízeních), nebo
  • neúmyslné vedlejší produkty, které se tvoří při průmyslových postupech, rozkladu nebo spalování (například dioxiny a furany).

V souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách pomáhá agentura ECHA identifikovat nové perzistentní organické znečišťující látky v EU a navrhovat jejich zařazení do Stockholmské úmluvy. Agentura od členských států, které nařízení provádějí, získává a zpracovává informace, na základě nichž vypracovává přehledy pro celou Unii. Agentura ECHA poskytuje také podporu při identifikaci nezbytných budoucích opatření EU v rámci prováděcího plánu Unie v oblasti perzistentních organických znečišťujících látek.

Fórum pro výměnu informací o prosazování agentury ECHA koordinuje síť orgánů členských států, které jsou za prosazování nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách odpovědné.