Přechodná opatření

Žádosti o chybějící údaje týkající se existujících látek – čl. 136 odst. 1 a čl. 136 odst. 2 nařízení REACH

Výrobci a dovozci mají podle nařízení (EHS) č. 793/93 předložit příslušným orgánům členských států další informace o určitých látkách. Čl. 136 odst. 1 a čl. 136 odst. 2 nařízení REACH stanoví přechodná opatření týkající se těchto žádostí.

Příslušné orgány členských států provádějí přezkum předložených informací a informují agenturu ECHA o jakémkoli nutném následném postupu (čl. 46 odst. 3 a článek 48 nařízení REACH).

Přechodná opatření se vztahují na celkem 29 existujících látek (sloučeniny niklu jsou považovány za jednu položku). Požadované informace jsou uvedeny v nařízeních (ES) č. 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 a 2592/2001.

V případě 16 látek uvedených v nařízení (ES) č. 465/2008, na které se vztahuje čl. 136 odst. 2 nařízení REACH, agentura ECHA stanovila a jmenovala příslušné orgány členských států, které provádějí hodnocení.

Více informací

Přechodné zprávy podle přílohy XV týkající se prioritních existujících látek, které nebyly podle nařízení 793/93 dokončeny – čl. 136 odst. 3 nařízení REACH

Členské státy EU předložily agentuře ECHA přechodné zprávy podle přílohy XV. Tyto zprávy vypracované podle nařízení (EHS) č. 793/93 obsahují chybějící informace o nebezpečnosti a rizicích látek a případná opatření k řízení rizik pro tzv. existující látky.

Na základě čl. 136 odst. 3 nařízení REACH musely členské státy EU v období od 1. června do 1. prosince 2008 předložit přechodné zprávy týkajících se látek, u nichž nebylo hodnocení rizik, vypracování strategie omezování rizik nebo diskuse před 1. červnem 2008 dokončeny.

Více informací

Dobrovolné posouzení rizik

V roce 2000 průmyslové odvětví oznámilo, že na základě způsobu provádění nařízení Rady (EHS) č. 793/93 bude dobrovolně hodnotit určité sloučeniny mědi a olova. Členské státy a Komise schválily tuto iniciativu v roce 2001 na 11. společném zasedání příslušných orgánů, které se týkalo provedení směrnice 67/548/EHS a nařízení Rady (EHS) č. 793/93.

Více informací