Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ämnen som kan medföra allvarliga och ofta bestående skador på människors hälsa och på miljön kan identifieras som ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen). Om ett ämne identifieras som ett SVHC-ämne, läggs det till i kandidatförteckningen för att eventuellt föras in i tillståndsförteckningen.

 

Deltagande i samråd

Medlemsstaterna eller Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) kan på Europeiska kommissionens begäran föreslå att ett ämne ska identifieras som ett SVHC-ämne genom att förbereda ett underlag i enlighet med kraven i bilaga XV till Reach. Rapporterna i bilaga XV kan hämtas genom att knappen ”Detaljer” väljs i tabellen över de ämnen som föreslås. Alla berörda parter uppmanas att inkomma med synpunkter om sådana rapporter under samrådet.

 

Egna synpunkter

SVHC-identifieringen bygger på de farliga egenskaperna hos ett ämne. Särskilt välkomnas kommentarer om

  • ämnets identitet (dvs. om ämnesnamn/EG-nummer/CAS-nummer/molekylär struktur osv.),
  • PBT- eller vPvB-egenskaper och om egenskaper som orsakar en motsvarande nivå av betänkligheter.

SVHC-förslag som bygger på harmoniserade klassificeringar och märkningar (CLH) i CLP-förordningen kan inte ifrågasättas i SVHC-identifieringsprocessen. Kommentarer som ifrågasätter CLH kommer därför inte att beaktas i detta sammanhang.

Alla intresserade parter får också gärna lämna kommentarer och närmare information om användningar, volymer per användning, exponering, alternativ och risker med ämnet. Denna närmare information kommer inte att användas för att bekräfta SVHC-identifieringen utan för att hjälpa Echa under nästa steg av tillståndsförfarandet att besluta om ämnet bör rekommenderas för införande i tillståndsförteckningen. Registreringsunderlagen är dock den främsta källan till information för rekommendation av ämnen från kandidatförteckningen till tillståndsförteckningen.

Medlemsstaten som lämnade in SVHC-förslaget eller Echa kommer att svara på alla mottagna kommentarer. Kommentarer som är relevanta för identifieringen av ämnet som ett SVHC-ämne kommer att skickas vidare till medlemsstatskommittén (MSC) som bedömer om ämnet bör identifieras som ett SVHC-ämne.

 

Konfidentiell behandling

Inlämnade kommentarer betraktas vanligtvis som icke-konfidentiella och kommer att göras tillgängliga på Echas webbplats. Det finns dock en möjlighet att bifoga konfidentiella uppgifter. I detta fall måste en motivering lämnas av den inlämnande personen/parten som förklarar varför information betraktas som konfidentiell. Sådan konfidentiell information kommer endast att användas av Echa, inräknat dess kommittéer, den förslagsställande medlemsstatens behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen.

Echa skulle vara tacksamt om intresserade parter, där så är möjligt, kan lämna sina kommentarer på engelska. Lägg märke till att du ansvarar för att se till att ingen konfidentiell information ingår i den offentliga versionen av kommentarerna (inräknat namnet på din organisation/namnet på bifogade filer osv.). Vi ber dig också hänvisa till sidnumret i bilaga XV-rapporten i din kommentar (t.ex. s.12 slutsatsen om…). Kommentarer som inkommit efter att den tillämpliga tidsfristen löpt ut kommer inte att beaktas.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.
 
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 Norway Toxic for reproduction (Article 57c) 01/03/2024 15/04/2024 Details
Triphenyl phosphate 204-112-2 115-86-6 France Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 01/03/2024 15/04/2024 Details