Lagstiftning

Lagstiftning

Reach-förordningen syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön mot risker som kemikalier kan utgöra.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks.

I ramdirektivet om avfall fastställs åtgärder för att hantera de negativa effekterna på miljön och människors hälsa till följd av genereringen och hanteringen av avfall, och för att förbättra den effektiva användningen av resurser som är centrala för övergången till en cirkulär ekonomi.

Syftet med biocidförordningen är att förbättra biocidproduktmarknadens funktionssätt inom EU och att samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljön.

Enligt POP-förordningen gäller ett förbud mot eller stränga restriktioner för produktion och användning av långlivade organiska föroreningar inom EU.

Förordningen om förhandsgodkännande reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera dessa kemikalier till länder utanför EU.

Målet med det reviderade dricksvattendirektivet är att skydda människor och miljön från de skadliga effekterna av förorenat vatten och att förbättra tillgången till dricksvatten.

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.