Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Lagstiftning

Reach-förordningen syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön mot risker som kemikalier kan utgöra.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks.

Ramdirektivet om avfall innehåller lagstiftning som behandlar de konsekvenser olämplig avfallshantering får på växthusgasutsläpp, luftföroreningar och nedskräpning.

Syftet med biocidförordningen är att förbättra biocidproduktmarknadens funktionssätt inom EU och att samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljön.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Förordningen om förhandsgodkännande reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera dessa kemikalier till länder utanför EU.

Categories Display


Route: .live1