Lagstiftning

Lagstiftning

REACH

Reach-förordningen syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön mot risker som kemikalier kan utgöra.

CLP

CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks.

BPR

Syftet med biocidförordningen är att förbättra biocidproduktmarknadens funktionssätt inom EU och att samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljön.

Kapslade applikationer

PIC

Förordningen om förhandsgodkännande reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera dessa kemikalier till länder utanför EU.

CAD/CMRD (OELs)

Yrkeshygieniska gränsvärden antas utifrån två rättsliga ramar – direktivet om kemiska agenser och direktivet om carcinogener, mutagena ämnen och reproduktionstoxiska ämnen. Tillsammans utgör dessa direktiv en väsentlig del av EU:s mekanism för att skydda arbetstagarnas hälsa.

WFD

I ramdirektivet om avfall fastställs åtgärder för att hantera de negativa effekterna på miljön och människors hälsa till följd av genereringen och hanteringen av avfall, och för att förbättra den effektiva användningen av resurser som är centrala för övergången till en cirkulär ekonomi.

Kapslade applikationer

POPs

Enligt POP-förordningen gäller ett förbud mot eller stränga restriktioner för produktion och användning av långlivade organiska föroreningar inom EU.

DWD

Målet med det reviderade dricksvattendirektivet är att skydda människor och miljön från de skadliga effekterna av förorenat vatten och att förbättra tillgången till dricksvatten.

Batteries

The Batteries Regulation aims to make batteries sustainable throughout their life cycle, and to protect citizens and the environment from risks of harmful chemicals in batteries. It also acknowledges the important role of batteries in transitioning to clean energy.