Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Väljajätmise kriteeriumide erand – vastutuse välistamine Väljajätmise kriteeriumide erand – vastutuse välistamine Väljajätmise kriteeriumide erandi arutelud
Kuidas esitada avalikule arutelule arvamus? Avalik arutelu kestab 60 päeva. Huvitatud kolmandad isikud, kes soovivad esitada avalikule arutelule arvamuse, peavad esitama selle...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR – läbivaatamisprogrammi muudatused PPR – läbivaatamisprogrammi muudatused Olemasolevad toimeained
Läbivaatamisprogrammi muudatused Aine ja tooteliigi kombinatsiooni toetava osalise muutmine Osaliste ühinemine ja asendamine vastastikusel kokkuleppel Läbivaatamisprogrammis...
Similar Results Similar Results
12/04/19
BPR-upcoming deadlines-toptext BPR-upcoming deadlines-toptext Saabuvad tähtajad
Järgmised tähtajad on loetletud selleks, et aidata ettevõtetel täita biotsiidimäärusest ja toimeainete läbivaatamise tööprogrammi määrusest tulenevaid kohustusi. TA = toimeaine...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Toimeaine heakskiitmine – üldsätted Toimeaine heakskiitmine – üldsätted Toimeaine heakskiitmine
Enne biotsiidiloa andmist peavad selle toimeained olema saanud heakskiidu. Toimeaineid hindab kõigepealt hindava liikmesriigi pädev asutus. Hinnang edastatakse ECHA...
Similar Results Similar Results
19/12/18
Biotsiidimäärus – I lisa muutmine – hindamismenetlus Biotsiidimäärus – I lisa muutmine – hindamismenetlus Hindamine
Hindamismenetlus algab, kui taotlust hindav pädev asutus tunnistab biotsiidimääruse I lisa muutmise taotluse nõuetekohaseks. Hindav pädev asutus annab 1.–4. ja 5. kategooria...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biotsiidimäärus – I lisa muutmine – toimiku esitamine Biotsiidimäärus – I lisa muutmine – toimiku esitamine Toimiku esitamine
Ettevõtted esitavad taotlused R4BP 3 kaudu. Nõutav on IUCLIDi fail. Graafikul antakse ülevaade I lisa muutmise taotluse esitamisest. Etapid Toimiku esitamisel on mitu etappi....
Similar Results Similar Results
16/12/16
Mis on biotsiidimäärus? Mis on biotsiidimäärus? Mis on biotsiidide määrus?
Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012) käsitleb biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist. Biotsiidides sisalduvad toimeained kaitsevad inimesi, loomi, materjale või...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biotsiidseid toimeaineid nimetatakse kohapeal valmistatud toimeaineteks, kui need saadakse kasutuskohas ühest või mitmest lähteainest. Sellise aine heakskiitmiseks on...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Uus toimeaine Uus toimeaine Uus toimeaine
Ettevõtted peavad taotlema toimeaine heakskiitmist, esitades ECHA-le toimiku. Pärast ECHA tehtud vormingukontrolli viib hindav pädev asutus ühe aasta jooksul läbi taotluse...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biotsiidimäärus – I lisa muudatus Biotsiidimäärus – I lisa muudatus I lisa muutmine
Toimeained, mis võivad sisalduda biotsiidis, millele kohaldatakse loa andmise lihtsustatud menetlust Biotsiidimääruse I lisa nimekirjas on algselt toimeaineid, mis on määruse...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biotsiidimäärus – heakskiidetud tarnijad Biotsiidimäärus – heakskiidetud tarnijad Heakskiidetud tarnijad
Biotsiidimääruse eesmärk on tagada toimeaine andmete hankimise kulude õiglane jagamine. Ettevõtted, kes ei ole veel biotsiididirektiivi või biotsiidimääruse kohast toimeaine...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-research-development-content1 BPR-research-development-content1 BPR - Teadus- ja arendustegevus
Kõik teadusuuringute ja tootearenduse eesmärgil läbiviidavad katsed ja eksperimendid, milles kasutatakse heakskiitmata biotsiide ja nende (heakskiitmata) toimeaineid, tuleb...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Toimeaine heakskiitmise toimiku esitamine
Etapid Toimiku esitamine toimub mitmes etapis. Iga etapp tuleb lõpetada, et taotlus saaks liikuda järgmisesse etappi. Kõiki asjakohaseid tähtaegu tuleb järgida, muidu lükatakse...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Hindamismenetlus
Toimiku hindamise menetluse ülevaade
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display