Pierwsze kroki

Większość przedsiębiorstw stosuje chemikalia w taki czy inny sposób. Są one niezbędne w życiu i gospodarce, lecz należy bezpiecznie z nimi postępować, aby ochronić zdrowie ludzkie i środowisko. 

W całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię, obowiązują jednakowe normy wytwarzania, dostarczania i bezpiecznego stosowania chemikaliów.  Normy te mają zastosowanie do przedsiębiorstw niezależnie od ich miejsca w łańcuchu dostaw oraz do produktów, które przedsiębiorstwa te wytwarzają, importują, eksportują, dostarczają lub stosują.

Oznacza to, że prawdopodobnie dane przepisy prawne w pewien sposób mają zastosowanie do każdego przedsiębiorstwa. Te przepisy prawne:

  • obejmują wszystkie sektory: wytwarzanie, import, dystrybucję lub stosowanie chemikaliów jako surowców lub produktów końcowych (nie tylko w przemyśle chemicznym);
  • mają zastosowanie do danego przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości;
  • powodują powstanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa za bezpieczne stosowanie substancji wprowadzanych przez nie do obrotu lub przez nie stosowanych;
  • określają wymóg przekazywania przez każdy podmiot w łańcuchu dostaw informacji o bezpiecznym stosowaniu chemikaliów;
  • nadają konsumentom prawo do żądania informacji o zawartych w wyrobach substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy.

Czynności, które należy podjąć, zależą od rodzaju produktu wprowadzanego do obrotu lub już stosowanego:

  • substancje w ich postaci własnej, w tym metale;
  • mieszaniny lub
  • wyroby.

W przypadku wprowadzania do obrotu produktów stwarzających zagrożenie konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów. 

Jeśli jest to dla Ciebie nowość, zacznij tutaj. Pierwszym krokiem jest identyfikacja roli w łańcuchu dostaw w odniesieniu do każdego produktu, a następnie sprawdzenie, jakie wiążą się z nią wymogi. Pojedyncze przedsiębiorstwo może pełnić więcej niż jedną rolę.


 

Obraz

 

Obraz

 

Obraz

 

Obraz

 

Obraz

 

Obraz

 

Obraz

 

Obraz