Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

W ramach procesu ustalania dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (OEL) ECHA przygotowuje sprawozdanie naukowe do rozpatrzenia przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC). Wraz z informacjami przekazanymi w trakcie konsultacji, sprawozdanie ECHA stanowi załącznik do opinii RAC omawianej na posiedzeniach plenarnych RAC. Konsultacje przeprowadza się, aby umożliwić stronom zgłoszenie uwag do sprawozdania oraz aby wesprzeć RAC w przyjęciu opinii w sprawie dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.

Strony proszone są o zgłaszanie uwag do propozycji OEL otwartych do konsultacji i wskazanych w poniższej tabeli substancji.

Aby uzyskać pełny obraz działań dotyczących substancji o OEL, zapoznaj się ze stroną oceny substancji o OEL

Uwaga: komitety ECHA nie będą uwzględniać w procesie opiniowania uwag otrzymanych po upływie ostatecznego terminu, a pod uwagę będą brane jedynie uwagi odnoszące się do tematu wniosku.

Konsultacje kończą się o godzinie 23:59 czasu helsińskiego (EET, EEST)

Poufność

Przekazane informacje mogą być objęte lub nieobjęte klauzulą poufności. Jeśli twierdzisz, że informacje są poufne, musisz przedstawić uzasadnienie. Wszelkie informacje uznane za poufne będą udostępniane wyłącznie ECHA, w tym jej komitetom, właściwym organom państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, Komisji Europejskiej. W przypadku przekazania informacji poufnych, uprzejmie prosimy o przekazanie również wersji jawnej tych informacji. Uwagi bez klauzuli poufności wraz z załącznikami zostaną opublikowane na stronie internetowej ECHA po zakończeniu konsultacji.

There are currently no ongoing consultations.