Wspólnotowe

Wspólnotowe

Rozporządzenie REACH ma na celu poprawę ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami ze strony chemikaliów.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Rozporządzenie CLP zapewnia przekazywanie pracownikom i konsumentom w Unii Europejskiej informacji na temat zagrożeń związanych z chemikaliami w sposób jasny poprzez klasyfikację i oznakowanie substancji chemicznych.

W dyrektywie ramowej w sprawie odpadów określono środki mające zapobiegać negatywnemu wpływowi wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz zwiększać efektywność wykorzystania zasobów. Ma to zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Celem rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych jest usprawnienie funkcjonowania rynku produktów biobójczych w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska naturalnego.

Rozporządzenie dotyczące TZO  zakazuje lub surowo ogranicza produkcję i stosowanie trwałych zanieczyszczeń organicznych w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) reguluje przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów i nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa, które chcą wywozić te substancje chemiczne do krajów spoza UE.

Zmieniona dyrektywa w sprawie wody pitnej ma na celu ochronę ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia wody pitnej oraz poprawę dostępu do takiej wody.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.