Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wspólnotowe

Rozporządzenie REACH ma na celu poprawę ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami ze strony chemikaliów.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Rozporządzenie CLP zapewnia przekazywanie pracownikom i konsumentom w Unii Europejskiej informacji na temat zagrożeń związanych z chemikaliami w sposób jasny poprzez klasyfikację i oznakowanie substancji chemicznych.

W dyrektywie ramowej w sprawie odpadów określono środki mające zapobiegać negatywnemu wpływowi wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz zwiększać efektywność wykorzystania zasobów. Ma to zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Celem rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych jest usprawnienie funkcjonowania rynku produktów biobójczych w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska naturalnego.

Rozporządzenie dotyczące TZO  zakazuje lub surowo ogranicza produkcję i stosowanie trwałych zanieczyszczeń organicznych w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) reguluje przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów i nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa, które chcą wywozić te substancje chemiczne do krajów spoza UE.

The revised Drinking Water Directive aims to protect citizens and the environment from the harmful effects of contaminated drinking water and to improve access to drinking water.

Categories Display


Route: .live1