Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 22 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
4-methylpyrazole
231-445-0 7554-65-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Cyclopentylacetic acid
214-368-7 1123-00-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
α-hydroxypyridine-3-methanesulphonic acid
225-377-0 4812-14-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with octahydro-4,7-methano-lH-indenedimethylamine
500-420-9 158999-25-8
Not Classified
Notified C&L View details
Deferoxamine mesilate
205-314-3 138-14-7
Not Classified
Notified C&L View details
Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum
Heavy Fuel oil
[A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230°C(446°F).
649-027-00-5
270-983-0 68512-61-8
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
9,10-Anthracenedione, 2,2'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-amino-
602-479-7 12227-47-3
Not Classified
Notified C&L View details
reaction mass of: bis(1S,2S,4S)-(1-benzyl-4-tert-butoxycarboxamido-2-hydroxy-5-phenyl)pentylammonium succinate
isopropyl alcohol
607-403-00-6
414-810-0
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate, RNA-dependent
232-964-5 9068-38-6
Not Classified
Notified C&L View details
Urea, N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octadecyl-
610-108-5 43136-14-7
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Pentyl 2-cyano-(3-(6-methoxybenzothiazol-2-ylimino)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-ylidene)acetate
436-060-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Pyridinium, 1-(2-benzothiazolyl)-4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-, chloride
606-475-6 202482-12-0
Not Classified
Notified C&L View details
Reactive Red 9707
440-580-6
Not Classified
Notified C&L View details
Isopropyl 16-methylheptadecanoate
250-651-1 31478-84-9
Not Classified
Notified C&L View details
Diethyl oxalacetate
203-594-1 108-56-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2',5'-diethoxybenzanilide
202-137-3 92-22-8
Aquatic Acute 1
GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-20 and C12-20-unsatd., reaction products with diethanolamine, borates (esters)
295-172-9 91845-02-2
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(isopropylcyclopentadienyl) Tungsten Dihydride
613-623-3 64561-25-7
Water-react. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
17β-hydroxyandrost-4-ene-3-one 4-methylvalerate
239-307-1 15262-86-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
ASPERGILLUS ORYZAE
614-237-8 68038-56-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2
Not Classified
Notified C&L View details
2,4-dimethyl-1H-imidazole
213-221-4 930-62-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, compd. with N,N'-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1)
213-024-3 916-96-1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Adenine
200-796-1 73-24-5
Acute Tox. 3
GHS07
REACH registration C&L View details
2-Brommalondialdehyd
606-595-9 2065-75-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methoxy-4-propylcyclohexan-1-ol
245-953-5 23950-98-3
Not Classified
Notified C&L View details
Chromium triformate
248-230-2 27115-36-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 2
GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
reaction mass of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol
isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol
isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n = 5 or 6
TINUVIN 171; TINUVIN 571
604-057-00-8
401-680-5 125304-04-3
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Disodium 1-amino-4-(3-amino-4-sulphonatoanilino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
229-735-7 6691-06-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl N-(2-ethoxy-2-oxoethyl)glycinate
228-533-6 6290-05-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bismuth sodium tartrate
250-719-0 31586-77-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,6-naphthalenedisulfonic acid
610-859-9 525-37-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Hexafluorophosphoric acid
241-006-5 16940-81-1
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Amines, tris(hydrogenated tallow alkyl)
263-135-6 61790-42-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Notified C&L View details
2-Bromo-4-fluoroaniline
619-469-3 1003-98-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Trihydrogen tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-O:O:O:O':O':O':O'':O'':O'':O''':O''':O''']]dodecamolybdate(3-)
234-713-5 12026-57-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Carbamic acid, N-[(1R)-2-hydroxy-1-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
600-273-1 102089-74-7
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
1D-chiro-inositol
211-394-0 643-12-9
Not Classified
Notified C&L View details
Reaction mass of 4-[2-(5-{2-[3-(2-{2,4-dihydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}-2,4-dihydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate and 1,3-phenylenebis[propane-2,2-diyl(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)propane-2,2-diyl-4,1-phenylene] bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
433-970-2
Flam. Sol. 1
Aquatic Chronic 4
GHS02
Notified C&L View details
5-amino-4-oxovaleric acid
203-414-1 106-60-5
GHS07
Notified C&L View details
Sulfonic acids, C16-18-alkane hydroxy and C16-18-alkene, sodium salts
294-430-8 91722-28-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid
609-904-5 41263-74-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Diutan gum
603-019-8 125005-87-0
Notified C&L View details
NEJI-18
469-880-5
Not Classified
Notified C&L View details
Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde ammonium salt copolymer
618-625-8 9069-80-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amines, C14-18 and C16-18-unsatd. alkyl, ethoxylated
614-343-4 68155-39-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Guanidinium acetate
209-814-2 593-87-3
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiamin salt
439-010-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Dihexyl ether
203-987-8 112-58-3
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Cypress, Cupressus funebris, ext., acetate
292-764-9 90990-04-8
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.