Konsultacje dotyczące odstąpienia od kryteriów wykluczających

Active substances meeting the following exclusion criteria should normally not be approved:

 • carcinogens, mutagens and reprotoxic substances categories 1A or 1B according to the CLP Regulation
 • endocrine disruptors
 • persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) substances
 • very persistent and very bioaccumulative (vPvB) substances

Derogations may be possible as laid down in Article 5(2) of the BPR, when it is shown that:

 1. the risk to humans, animals or the environment from exposure to the active substance in a biocidal product, under realistic worst-case conditions of use, is negligible, in particular where the product is used in closed systems or under other conditions which aim to exclude contact with humans and release into the environment;
 2. there is evidence that the active substance is essential to prevent or control a serious danger to human health, animal health or the environment; or
 3. not approving the active substance would have a disproportionate negative impact on society when compared with the risk to human health, animal health or the environment arising from the use of the substance.

In this case, approval of an active substance may be granted for a maximum period of five years, and for restricted uses. In addition, Member States may only authorise biocidal products where they consider that conditions are met on their territory.

To decide if the active substance may be approved or not, a consultation is organised to collect information on whether the conditions for derogation set out in Article 5(2) of the BPR are satisfied.

During the consultation, the following information is made public:

 • substance identity (name and EC/CAS numbers)
 • product-type(s)
 • evaluating competent authority
 • a description of the representative uses presented by the applicant
 • information on the exclusion criteria met by the active substance

It is important that interested parties (manufacturers, users of biocidal products, sector concerned, authorities etc.) contribute to the consultation to collect valuable information for the decision-making process, in particular on the existence or absence of suitable alternatives.

Contributors must provide information with justifications, and not mere statements that a substance is needed or not needed.

Information collected through the consultation is made publicly available.

The European Commission together with Member States will take into account the information collected when deciding whether to approve or not the concerned active substance.

There are currently no ongoing consultations.


W jaki sposób należy przekazywać uwagi do konsultacji publicznych?

Konsultacje publiczne trwają 60 dni.

Zainteresowane strony trzecie chcące zgłosić swoje uwagi w ramach konsultacji publicznych muszą przedstawić uwagi i istotne informacje z wykorzystaniem bezpiecznego formularza internetowego.

W celu przyspieszenia analizy uwag oraz procesu decyzyjnego przedkładający musi:

 • wyraźnie wskazać, które odstępstwo na mocy art. 5 ust. 2 lit. a, b i/lub c rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) uznaje za spełnione lub niespełnione, oraz
 • przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

W przypadku jednoczesnego organizowania konsultacji publicznych na temat tej samej substancji czynnej dla różnych rodzajów produktów przedkładający musi złożyć oddzielne zgłoszenia dla każdego rodzaju produktu, ponieważ odstępstwo od kryteriów wyłączenia jest analizowane dla danego rodzaju produktów i dla danego zastosowania w obrębie rodzaju produktów.

Przedkładający powinien także uwzględnić zalecenia przedstawione w wytycznych „Przedkładanie informacji w ramach konsultacji publicznych na temat potencjalnych kandydatów do zastąpienia na mocy rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych”. W przypadku gdy przedkładający np. wskazuje w swoich uwagach na istnienie lub brak alternatyw, musi precyzyjne określić ich konkretne zastosowanie, nazwę i tożsamość alternatywnych substancji czynnych lub niechemiczne metody kontrolowania organizmów docelowych itd.

Przekazane informacje mogą być objęte lub nieobjęte klauzulą poufności. Jeżeli informacje mają być traktowane jako poufne, konieczne będzie przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia (patrz wytyczne „Przedkładanie informacji w ramach konsultacji publicznych na temat potencjalnych kandydatów do zastąpienia na mocy rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych”). Informacje poufne będą dostępne wyłącznie dla Komisji Europejskiej i właściwych organów państw członkowskich.