Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.

4-heptylphenol, branched and linear

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof Nr WE: - Nr CAS: -
Powód włączenia
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Data włączenia
12/01/2017
Decyzja
Zestaw danych IUCLID
Dokument uzupełniający
Odpowiedź na uwagi
Uwagi

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Phenol, heptyl derivs. 276-743-1 72624-02-3 Official source
4-heptylphenol 217-862-0 1987-50-4 Official source
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- - 30784-31-7 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- - 911371-06-7 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- - 854904-93-1 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- - 911371-07-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- - 71945-81-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- - 857629-71-1 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- - 861010-65-3 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- - 854904-92-0 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- - 6465-74-3 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- - 6863-24-7 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- - 6465-71-0 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- - 911370-98-4 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- - 102570-52-5 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- - 1139800-98-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- - 100532-36-3 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- - 1824346-00-0 Expert judgement (ECHA)
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol 854-135-2 861011-60-1 Expert judgement (ECHA)
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol 854-958-7 30784-32-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-tert-heptyl- - 288864-02-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- - 30784-27-1 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- - 37872-24-5 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- - 72861-06-4 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- - 33104-11-9 Expert judgement (ECHA)

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1