OEL-beoordelingen van stoffen

Het Comité risicobeoordeling (RAC) van ECHA brengt adviezen uit over grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in het kader van de richtlijn carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia (Richtlijn 2004/37/EG) en de richtlijn chemische agentia (Richtlijn 98/24/EG) betreffende de bescherming van werknemers tegen risico’s van blootstelling aan stoffen op de werkplek.

Onderstaande tabel bevat actuele informatie over de geplande, lopende of afgeronde activiteiten van ECHA met betrekking tot zijn werkzaamheden op het gebied van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.