Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
tebuthiuron (ISO)
1-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
616-020-00-3
251-793-7 34014-18-1
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
3-chlorophenyl isocyanate
220-822-5 2909-38-8
Skin Corr. 1C
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Gases (petroleum), crude oil fractionation off
Petroleum gas
[A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-100-00-1
272-871-7 68918-99-0
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
2-[(3-nitrophenyl)sulphonyl]ethanol
255-501-9 41687-30-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Benzaldehyde, 3-ethoxy-4-(.beta.-D-glucopyranosyloxy)-
602-769-3 122397-96-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
reaction mass of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
4-allyl-6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
603-165-00-2
417-470-1
Skin Sens. 1
Muta. 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-bis(diazonium)
243-681-1 20282-70-6
Carc. 2
GHS08
Notified C&L View details
N-Fluoro-N-(phenylsulfonyl)benzenesulfonamide
431-940-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Ethyl hex-2-enoate
216-296-1 1552-67-6
Not Classified
Notified C&L View details
3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride
607-099-00-5
219-374-3 2426-02-0
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS08
Harmonised C&L View details
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
603-056-00-X
218-645-3 2210-79-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
2-(4-Chloro-3-methoxy-pyridin-2-ylmethanesulfinyl)-6-difluoromethoxy-1H-benzoimidazole
609-876-4 409098-86-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-butoxy-4,6-dichloro-1,3,5-triazine
237-555-5 13838-32-9
GHS07
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated
Distillate aromatic extract (treated)
[A complex combination of hydrocarbons, obtained by solvent extraction from light vacuum petroleum gas oils and treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.]
A complex combination of hydrocarbons, obtained by solvent extraction from light vacuum petroleum gas oils and treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.
649-541-00-X
295-342-2 91995-79-8
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
1,4-diethylbenzene
203-265-2 105-05-5
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS05 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
N-glycyl-L-aspartic acid
225-140-1 4685-12-5
Notified C&L View details
4,4'-(propane-1,3-diyl)dipyridine
241-284-8 17252-51-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-vinylcyclohexene
601-088-00-9
202-848-9 100-40-3
Carc. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
1,3,5-triisopropylbenzene
211-941-3 717-74-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium hydrogen maleate
255-351-4 41397-50-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Nitrourea
209-144-0 556-89-8
Expl. 1.1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS01 GHS07
Notified C&L View details
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
600-820-4 107367-98-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
β-phenyl-β-alanine
210-371-2 614-19-7
Flam. Sol. 1
GHS02
Notified C&L View details
3-Mercapto-1-hexanol
610-721-8 51755-83-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,1-dimethyl-2-thiourea
230-204-7 6972-05-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic Acid
616-433-9 7706-67-4
Not Classified
Notified C&L View details
1,1-dimethylheptanethiol
246-896-9 25360-10-5
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
Tripropyl borate
211-703-9 688-71-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Banana, Musa paradisiaca, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Musa paradisiaca, Musaceae.
289-602-4 89957-82-4
Not Classified
Notified C&L View details
Isopropylidenedi-p-phenylenebis[bis[(3-ethyl-3-oxetanyl)methyl]phosphine]
258-419-1 53184-75-1
Notified C&L View details
o-tolylacetonitrile
244-937-5 22364-68-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-318-4 81-05-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Heptan-4-olide
203-279-9 105-21-5
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2-[[3-[(1-oxoallyl)oxy]-2,2-bis[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]propoxy]methyl]-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate
249-698-0 29570-58-9
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Formaldehyde, reaction products with methylamine
291-312-8 90387-40-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Oxitriptan
224-411-1 4350-09-8
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1,1'-azobis(1-cyclohexanecarbonitrile)
218-254-8 2094-98-6
Self-react. D
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Myrrh
616-981-9 8016-37-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
216-637-4 1632-68-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H-imidazole-2-carbaldehyde
600-165-4 10111-08-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Oils, licorice
619-286-9 97676-23-8
Not Classified
Notified C&L View details
1-pentafluorobenzoyl-1H-imidazole
278-285-8 75641-06-4
GHS07
Notified C&L View details
N1-methyl-4-(methylsulfonyl)benzene-1,2-diamine
615-907-2 73097-51-5
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Triacetoxyethylsilane
241-677-4 17689-77-9
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
607-303-00-2
413-760-7 93107-30-3
Aquatic Chronic 3
Repr. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., calcium salts
290-646-1 90194-36-8
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2,5-Dimethylphenylacetyl-chloride
470-780-9
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
L-lysine mono[4-isobutyl-α-methylbenzeneacetate]
260-751-7 57469-77-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methylenebis[trimethylsilane]
218-322-7 2117-28-4
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Ruscus aculeatus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ruscus aculeatus, Liliaceae.
281-682-9 84012-38-4
Not Classified
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.