Rekomendaciniai dokumentai skirti padėti įgyvendinti ECHA kompetencijai tenkančius teisės aktus ir juose aprašoma geroji reikalavimų laikymosi praktika. Šie dokumentai parengti bendradarbiaujant su pramonės, valstybių narių ir NVO atstovais..

 

Rekomendaciniai dokumentai

Pav.
Rengiant šiuos dokumentus dalyvavo daug suinteresuotųjų šalių: pramonė, valstybės narės ir NVO. Jie skirti palengvinti ECHA veiklos srities teisės aktų įgyvendinimą ir juose aprašoma reikalavimų vykdymo geroji praktika.

 

Informaciniai biuleteniai

Pav.
Šiuose dokumentuose nagrinėjami tam tikri svarbiausi pagrindinių ECHA atsakomybės srities temų, kaip antai cheminių medžiagų teisės aktų ir IT priemonių, punktai, kurie dar nėra išdėstyti rekomendaciniuose dokumentuose ir vadovuose.

 

Praktiniai vadovai

Pav.
Šiuose dokumentuose pateikiama praktinė informacija apie REACH, CLP ir BP reglamentų reikalavimus ir geroji jų vykdymo praktika.

 

Glaustos rekomendacijos

Pav.
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), siekdama, kad atitinkami jos skelbiami REACH reglamento rekomendaciniai dokumentai pramonei būtų suprantamesni, rengia sutrumpintas REACH reglamento įgyvendinimo rekomendacijas.

 

Konsultacijų procedūra

Pav.
Skirtingi rekomendacinių dokumentų rengimo ir atnaujinimo etapai

 

Formatai

Pav.
Pramonės įmonės ir institucijos čia ras parsisiunčiamus šablonus, kuriuos galės naudoti vykdydamos REACH, CLP ir BP reglamentuose numatytus veiksmus