Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų identifikavimas

Medžiagos, kurios gali turėti rimtą ir dažnai negrįžtamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, gali būti priskiriamos labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms (SVHC). Jeigu nustatoma, kad medžiaga yra SVHC, ji įtraukiama į kandidatinį ir galiausiai į autorizacijos sąrašą.

 

Dalyvaukite konsultacijose

Valstybės narės arba Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), Europos Komisijos prašymu, gali pasiūlyti nustatyti, kad medžiaga priskirtina SVHC, parengdama dokumentaciją pagal REACH reglamento XV priedo reikalavimus. Pagal XV priedą rengiamas ataskaitas galima rasti spustelėjus išsamios informacijos mygtuką Details lentelėje, kurioje išvardytos siūlomos medžiagos. Visos suinteresuotosios šalys raginamos per konsultacijas teikti pastabas dėl tokių ataskaitų.

 

Pastabų teikimas

Kad medžiaga priskirtina SVHC, nustatoma atsižvelgiant į jos pavojingas savybes. Ypač laukiama pastabų dėl:

  • medžiagos tapatybės (t. y. dėl cheminės medžiagos pavadinimo / EB numerio / CAS numerio / molekulinės struktūros ir pan.);
  • PBT arba vPvB savybių ir savybių, kurios kelia tokį patį susirūpinimą.

Pasiūlymai dėl SVHC, pateikti remiantis CLP reglamente nustatytomis suderintomis klasifikacijomis ir ženklinimu, negali būti ginčijami SVHC nustatymo proceso metu. Todėl pastabos, kuriose reiškiamos abejonės dėl suderintų klasifikacijų ir ženklinimo, šiomis aplinkybėmis nesvarstomos.

Iš visų suinteresuotųjų šalių taip pat laukiama pastabų ir papildomos informacijos apie medžiagos naudojimo būdus, kiekvienu būdu sunaudojamą jos kiekį, poveikį, alternatyvas ir keliamą riziką. Ši papildoma informacija naudojama ne SVHC nustatymui patvirtinti, bet kitame autorizacijos proceso etape, siekiant padėti ECHA nuspręsti dėl rekomendacijos įtraukti medžiagą į autorizacijos sąrašą. Vis dėlto, rengiant rekomendaciją dėl medžiagų perkėlimo iš kandidatinio į autorizacijos sąrašą, daugiausia remiamasi registracijos dokumentacijomis.

Pasiūlymą dėl SVHC pateikusi valstybė narė arba ECHA atsako į visas gautas pastabas. Pastabos, tiesiogiai susijusios su medžiagos priskyrimo SVHC klausimu, persiunčiamos Valstybių narių komitetui (MSC), kuris įvertina, ar turėtų būti nustatyta, kad medžiaga yra SVHC.

 

Konfidencialumas

Pateiktos pastabos paprastai nelaikomos konfidencialiomis ir yra skelbiamos ECHA svetainėje. Tačiau prie pastabų galima pridėti ir konfidencialius duomenis. Tokiu atveju pastabas teikiantis (-i) asmuo (šalis) privalo pateikti pagrindimą, kuriame paaiškinta, kodėl informacija laikytina konfidencialia. Tokią konfidencialią informaciją naudoja tik ECHA, įskaitant jos komitetus, taip pat pasiūlymą pateikusios valstybės narės kompetentingos institucijos ir Europos Komisija.

ECHA būtų dėkinga, jei suinteresuotosios šalys, jei gali, savo pastabas teiktų anglų kalba. Atminkite, jog patys turite pasirūpinti, kad viešoje pastabų versijoje nebūtų jokios konfidencialios informacijos (kaip antai jūsų organizacijos pavadinimo, pridėtos rinkmenos pavadinimo ir pan.). Taip pat savo pastaboje nurodykite pagal XV priedą parengtos ataskaitos puslapį (pvz., p. 12, išvada dėl...). Į pastabas, pateiktas po nustatyto termino, nebus atsižvelgiama.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.