Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide (OEL) kehtestamise protsessi osana koostab ECHA teadusliku aruande riskihindamise komiteele kaalutlemiseks. Koos konsultatsioonide jooksul esitatud teabega on ECHA aruanne riskihindamise komitee täiskogu koosolekutel arutatud riskihindamise komitee arvamuse lisa. Konsultatsioone peetakse selleks, et osalised saaksid esitada aruande kohta kommentaare ja toetada riskihindamise komiteed ohtlike ainete piirnorme töökeskkonnas käsitleva arvamuse vastuvõtmisel.

Osalistel palutakse kommenteerida konsulteerimiseks avatud OEL-väärtuste ettepanekuid, mis on märgitud ainete tabelis allpool.

Aine OELi käsitleva tegevuse täielik ülevaade on aine OELi hindamiste lehel. 

NB! ECHA komiteed ei võta oma otsustusprotsessis arvesse kommentaare, mis on saadud pärast lõplikku tähtpäeva, ning arvestavad üksnes kommentaare, mis käsitlevad taotluse teemat.

Konsultatsioonid lõpevad kell 23.59 Helsingi aja järgi (EET, EEST)

Konfidentsiaalsus

Esitatud teave võib olla mittekonfidentsiaalne või konfidentsiaalne. Kui soovite teabe pidamist konfidentsiaalseks, peate seda põhjendama. Teave, mida peetakse konfidentsiaalseks, tehakse kättesaadavaks üksnes ECHA-le, sh selle komiteedele, liikmesriikide pädevatele asutustele ja Euroopa Komisjonile, kui asjakohane. Kui esitate konfidentsiaalset teavet, palume teil esitada ka teabe mittekonfidentsiaalne versioon. Mittekonfidentsiaalsed kommentaarid ja lisad avaldatakse ECHA veebilehel pärast konsultatsiooni lõppu.

There are currently no ongoing consultations.