Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 13 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
603-073-2 12549-23-4
STOT RE 2
Aquatic Chronic 4
GHS08
REACH registration C&L View details
3-methylthiomorpholin-4-amine 1,1-dioxide
247-743-9 26494-77-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-piperidylmethylamine
230-446-3 7144-05-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
propanal
propionaldehyde
605-018-00-8
204-623-0 123-38-6
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
5-(bromoacetyl)salicylamide
277-626-8 73866-23-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
.alpha.-Cyclodextrin, 2-hydroxypropyl ethers
451-510-9 128446-33-3
Not Classified
Notified C&L View details
Iron oxide
215-570-8 1332-37-2
Not Classified
Notified C&L View details
Dinonylphenyl bis(nonylphenyl) phosphite
259-335-8 54771-30-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate
300-723-4 127823-21-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
3-[3,3,3-trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
241-165-0 17096-07-0
Aquatic Chronic 4
REACH registration C&L View details
Divinyl adipate
223-792-1 4074-90-2
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
Hex-2-enyl acetate
233-223-9 10094-40-3
Not Classified
Notified C&L View details
Orchis mascula, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Orchis mascula, Orchidaceae.
290-112-8 90082-24-9
Not Classified
Notified C&L View details
2,2'-dimorpholinyldiethyl ether
229-194-7 6425-39-4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Cyclohexylurea
211-822-6 698-90-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione
210-252-5 611-09-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
L-Valine, 3-methyl-
424-750-7 20859-02-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,3,6-trimethylcyclohexan-1-one
609-995-1 42185-47-7
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
609-755-6 39929-79-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Cytidine 5'-(disodium phosphate)
229-819-3 6757-06-8
Not Classified
Notified C&L View details
2,3-dimethylpentane
601-008-00-2
209-280-0 565-59-3
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
β-Alanine, N-coco alkyl derivs.
284-219-9 84812-94-2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS09
REACH registration C&L View details
3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-tri­fluorobiphenyl-2-yl) pyrazole-4-carboxa­mide; fluxapyroxad
616-228-00-4
620-041-3 907204-31-3
Lact.
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
6-nitro-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione
229-659-4 6642-29-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Rosin, maleated, polymer with sorbitol
917-954-7
Not Classified
Notified C&L View details
4-(2-cyano-3-phenylamino-acryloyloxymethyl)-cyclohexyl-methyl 2-cyano-3-phenylamino)-acrylate
LICHTSCHUTZMITTEL 1071
608-028-00-0
413-510-7 147374-67-2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Ethyl (S)-α-[(4-aminophenyl)methyl]-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetate monohydrochloride
306-598-2 97338-03-9
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-morpholinopropane-1,2-diol
229-193-1 6425-32-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Dotetracontafluoroicosane
253-557-9 37589-57-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Barium metasilicate
236-245-7 13255-26-0
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium hexachloroiridate
240-976-7 16920-56-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
benzyl 2,4-dibromobutanoate
B2,4DBB
607-376-00-0
420-710-8 23085-60-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Triethylborane
202-620-9 97-94-9
Pyr. Liq. 1
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 2
GHS02 GHS05 GHS06
REACH registration C&L View details
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
208-497-8 530-91-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
erythromycin A9-oxime (E)
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-didesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopiranosyl)oxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-((3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-β-.sc.d.sc.-xylohexapiranosyl)oxy)oxacyclotetradecan-2-ona-10-oxime (E)
603-225-00-8
437-070-0 13127-18-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
Phenyl acetate
204-575-0 122-79-2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction product of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (MDI) (101-68-8) and p-Toluidine (106-49-0)
926-809-7
Flam. Sol. 1
GHS02
REACH registration C&L View details
2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-
605-165-8 15883-20-2
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate
208-925-3 547-58-0
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Hentricontan-16-one
207-952-8 502-73-8
Not Classified
Notified C&L View details
2,3-dimethylbutane
601-007-00-7
201-193-6 79-29-8
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER
618-357-1 9003-18-3
Not Classified
Notified C&L View details
DL-3-(3-thienyl)-β-alanine
305-042-6 94333-62-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
BIS((C10-13)ALKYLPHENYL)IODONIUM HEXAFLUOROANTIMONATE
608-253-4 288094-79-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
299-257-1 93858-25-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
1H-Imidazole-1-ethanol, .alpha.-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-
925-590-5 67085-11-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester
601-579-8 119018-30-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Propyl acetoacetate
217-223-6 1779-60-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Trospium chloride
233-875-4 10405-02-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4,4'-bis[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonic acid
279-016-7 78952-69-9
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.