Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

Andmebaas sisaldab teatatud ja registreeritud ainete kohta tootjatelt ja importijatelt saadud klassifitseerimise ja märgistuse teavet. Andmebaasis on ka ühtlustatud klassifikatsioonide loetelu. Andmebaasi lisatakse regulaarselt uut ja ajakohastatud teavet. Uuendatud teated ei ole samas eraldi tähistatud, sest sama klassifikatsiooniga teated kuvatakse üheskoos.

Ühisel REACH-registreerimisel esitatud teated on vastavalt tähistatud. Nende ainete lisateave on registreeritud ainete andmebaasis.

NB! Osa klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaasi teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 June 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
2-amino-5-(aminosulphonyl)benzoic acid
205-304-9 137-65-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Cefoperazone
263-749-4 62893-19-0
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
molybdenum nickel tetraoxide
028-057-00-7
238-034-5 14177-55-0
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Carc. 1A
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
1-(bromomethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)benzene
242-643-1 18880-00-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Shellac, ammonium salt
269-647-6 68308-35-0
Not Classified
Notified C&L View details
1,3-difluorobenzene
206-746-5 372-18-9
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Methyl 3-oxotetradecanoate
244-929-1 22348-97-6
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Magnesium dipropan-2-olate
239-620-3 15571-48-9
Flam. Sol. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Jasmine, Jasminum sambac, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Jasminum sambac, Oleaceae.
294-797-4 91770-14-8
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Aquatic Chronic 3
GHS06
Notified C&L View details
Rhenium hexafluoride
233-172-2 10049-17-9
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Bisbenzimidazobenzo[lmn][3,8]phenanthrolinedione
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 71110.
232-340-2 8005-56-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, C8-18-alkyl esters, compds. with 2-ethyl-1-hexanamine
281-284-5 83899-28-9
Not Classified
Notified C&L View details
Perfluorohexanoyl fluoride
206-582-4 355-38-4
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Dibutylbis(octadeca-9(Z),12(Z)-dienoyloxy)stannane
286-834-8 85391-79-3
Muta. 2
Repr. 1A
STOT RE 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
arsine
033-006-00-7
232-066-3 7784-42-1
Press. Gas
Flam. Gas 1
Acute Tox. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS04 GHS06
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
N-(2,4-dinitrophenyl)-L-aspartic acid
231-688-2 7683-81-0
Notified C&L View details
1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
215-916-8 1450-74-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-chlorohexan-1-ol
217-925-2 2009-83-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Ethyl furan-2-propionate
233-097-5 10031-90-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
4-[[(4-butoxybenzylidene]amino]benzonitrile
253-018-8 36405-17-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Potassium isopentyl dithiocarbonate
213-180-2 928-70-1
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS05 GHS06
GHS09
REACH registration C&L View details
2,2-dimethylhexane
601-009-00-8
209-689-4 590-73-8
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
3-chlorobenzoic acid
208-618-4 535-80-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,4-dihydro-6-methylnaphthalen-1(2H)-one
256-913-1 51015-29-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Sweet clover, Melilotus officinalis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Melilotus officinalis, Leguminosae.
282-028-5 84082-81-5
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
(chloromethyl)diethoxymethylsilane
218-657-9 2212-10-4
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Dicopper citrate
212-752-9 866-82-0
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Pentasodium pentahydrogen [[(phosphonatomethyl)imino]bis[ethane-2,1-diylnitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonate
263-212-4 61792-09-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Ethyl (chloroformyl)acetate
251-390-6 33142-21-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-oxovalerate
256-593-3 50461-74-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
cobalt nickel dioxide
028-043-00-0
261-346-8 58591-45-0
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Carc. 1A
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
3-[[3-[(dihydroxyboryl)oxy]propyl]amino]propan-1-ol
267-652-8 67905-33-3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cobalt dibenzoate
213-257-0 932-69-4
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate
611-118-2 54278-10-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-ethyl-3-hydroxypyridinium bromide
279-588-8 80866-84-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Sodium, bis[.mu.-[2-[bis[2-(hydroxy-.kappa.O)ethyl]amino-.kappa.N]ethanol-.kappa.O:.kappa.O]bis(perchlorato-.kappa.O)di-
480-340-8 156157-97-0
Unst. Expl.
Eye Dam. 1
STOT RE 2
GHS01 GHS05 GHS08
REACH registration C&L View details
Jervine
207-417-9 469-59-0
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
9-Octadecenoic acid (Z)-, calcium salt, basic
294-016-7 91672-11-6
Not Classified
Notified C&L View details
Glycerol tribenzoate
210-379-6 614-33-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
p-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-7-sulpho-6-[(4-sulpho-o-tolyl)azo]-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulpho-2-naphthyl]azo]benzoic acid, sodium salt, compound with 2-aminoethanol
302-470-5 94109-30-5
Notified C&L View details
Fatty acids, fish-oil, reaction products with 2[(2-aminoethyl)amino]ethanol, 2-[(2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethanol, diethanolamine, fish oil, 1-piperazineethanamine and triethylenetetramine
305-674-2 94944-96-4
Not Classified
Notified C&L View details
Lithocholic acid
207-099-1 434-13-9
Not Classified
Notified C&L View details
Prednisone
200-160-3 53-03-2
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details
Chromate(2-), [2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-nitrobenzoato(2-)][2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(3-)]-, sodium
290-926-3 90294-42-1
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Phosphoric acid, C12-14-branched and linear alkyl esters, compds. with ethanolamine
306-955-2 97468-05-8
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
4-bromobenzylamine
223-559-4 3959-07-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Lithium 4-[(octadecylamino)carbonyl]benzoate
282-973-3 84501-54-2
Not Classified
Notified C&L View details
(2R-trans)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohexan-1-one
226-872-4 5524-05-0
Not Classified
Notified C&L View details
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
202-733-3 99-14-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.