Skip to Content
Skip to Content

Lista de sustancias del anexo III

Lista de sustancias del anexo III

ECHA koostas registri ainetest, mis tõenäoliselt vastavad REACH-määruse III lisa kriteeriumidele. Eesmärk on aidata registreerijatel teha kindlaks, kas nõutavad on teabele esitatavad vähendatud miinimumnõuded või VII lisa täielikud andmed.

Registri koostamisel kasutati avalikult kättesaadavate andmebaaside katseandmeid ja (Q)SAR-mudeli tulemusi. Ohtlike toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste ning kasutusalade teavet, samuti muud seotud teavet tuleb võrrelda III lisa kriteeriumidega.

Kui aine ei ole selles loetelus, ei pruugi see tähendada, et aine ei vasta III lisa kriteeriumidele. Samamoodi kui aine on selles registris, saab registreerija siiski kasutada teabele esitatavaid vähendatud nõudeid, kui see on põhjendatud.

NB! Andmik ei ole klassifitseerimisvahend, vaid pakub teavet võimalike ohunäitajate kohta. Näiteks ei tähenda märge „potentsiaalne mutageen", et ECHA liigitab aine mutageenseks. Klassifitseerimisvajaduse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki tõendeid.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Clofenotane

EC / List no.: 200-024-3 CAS no.: 50-29-3
Information source
# Suspected acutely toxic via the oral route: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as toxic via the oral route. # Harmonised classification for acute toxicity: The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Acute Tox. 3 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Aquatic Acute 1; The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Aquatic Chronic 1 # Harmonised classification for carcinogenicity: The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Carc. 2 # Harmonised classification for specific target organ toxicity: The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: STOT RE 1 # Suspected bioaccumulative: KNN BCF model in VEGA (Q)SAR platform predicts a BCF of 3.605 log(L/kg) (EXPERIMENTAL value); Bioaccumulation Canada database in the Toolbox reports at least one value above the B threshold of 2,000 L/Kg (3.3 log units); Bioaccumulation fish CEFIC LRI database in the Toolbox reports at least one value above the B threshold of 2,000 L/Kg (3.3 log units); Bioconcentration NITE database in the Toolbox reports at least one value above the B threshold of 2,000 L/Kg (3.3 log units); EpiSuite data included in the Toolbox contain at least one experimental log Kow value equal to or higher than 4.5;CAESAR BCF model in VEGA (Q)SAR platform predicts a BCF of 4.57 log(L/kg) (EXPERIMENTAL value); Meylan BCF model in VEGA (Q)SAR platform predicts a BCF of 4.29 log(L/kg) (EXPERIMENTAL value);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as bioaccumulative (BCF > 2000 L/kg) # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler 'Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS' gives an alert for carcinogenicity; CAESAR Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (EXPERIMENTAL value); ISS Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (EXPERIMENTAL value); IARC monographs classified the substance as carcinogenic or probably/possibly carcinogenic; carcinogen according to ISSCAN; reasonably anticipated to be a human carcinogen according to NTP 13th RoC # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.0002 mg/L (EXPERIMENTAL value); EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.0426 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.019 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.5505 mg/L (moderate reliability) # Suspected mutagen: SARPY Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON-Mutagen (EXPERIMENTAL value); The outcome in CTA assay is positive according to ISSCTA # Suspected persistent in the environment: Ready biodegradability model (IRFMN) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON Readily Biodegradable (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler 'DART scheme v.1.0' gives an alert for toxicity to reproduction;Developmental/Reproductive Toxicity library (PG) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (moderate reliability)

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1