Toimeainete tarnijad

Toimeainete tarnijad

Toimeainete tarnijad

Vastavalt biotsiidimääruse (muudetud 11. märtsi 2014. aasta määrusega (EL) nr 334/2014) artiklile 95 avaldab ECHA asjaomaste toimeainete ning toimeaine- ja biotsiiditarnijate nimekirja. Nimekirja eesmärk on „tagada toimeaineid turule laskvate isikute võrdne kohtlemine“ (biotsiidimääruse põhjendus 8).

Artikli 95 nimekirja kantavad tarnijad on muu hulgas läbivaatamisprogrammi osalised, uute toimeainete toetajad, kes on esitanud toimiku biotsiididirektiivi (direktiiv 98/8/EÜ) artikli 11 või biotsiidimääruse artikli 7 alusel, biotsiidi loataotluse esitajad, kui taotlus sisaldab alternatiivse toimeaine toimikut (nn kolmanda poole toimik), ning tarnijad, kes on esitanud biotsiidimääruse artikli 95 lõike 1 kohase taotluse ja ECHA on hinnanud selle nõuetekohaseks.

Alates 1. septembrist 2015 ei lasta biotsiidi ELi turule, kui selle aine tarnija või toote tarnija ei ole kantud toote biotsiidiliigi artikli 95 kohasesse nimekirja.

ECHA ajakohastab artikli 95 nimekirja korrapäraselt. Nimekirjas olev teave on ECHA-le teadaolevalt õige. Et parandada artikli 95 nimekirja kannet, peab taotleja tegema asjakohase muudatuse biotsiidiregistris (R4BP 3) (nt seoses läbivaatamisprogrammis osalejatega, kelle toimeaine taotlus ei ole veel heaks kiidetud, ja ettevõtetega, kes lisatakse artikli 95 nimekirja kandmise taotluse alusel). Kui see ei ole võimalik (lisateave on vormi „Artikli 95 nimekirja kande parandamise taotlus“ lisas), peavad ettevõtted taotlema muudatust, esitades eelnimetatud vormi ECHA kontaktvormide kaudu. Sõltuvalt muudatustaotluse keerukusest võib selle arvesse võtmise aeg erineda.

Kui teil on küsimusi või soovite juhiseid, kuidas teha biotsiidiregistris (R4BP 3) teatav muudatus, võtke ühendust ECHA kasutajatoega ECHA kontaktvormide kaudu.

Art 95 list download

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.