Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Příloha III – seznam

Příloha III – seznam

Agentura ECHA sestavila seznam látek, které pravděpodobně splňují kritéria přílohy III nařízení REACH. Cílem je pomoci žadatelům o registraci při stanovení, zda jsou pro jejich látky vyžadovány informace, na které se vztahují snížené minimální požadavky, nebo úplné informace podle přílohy VII.

Seznam byl vypracován za použití veřejně dostupných databází s experimentálními údaji a za použití výsledků modelu (Q)SAR. Údaje týkající se nebezpečných toxikologických nebo ekotoxikologických vlastností společně s informacemi o použití a dalšími důležitými dostupnými informacemi se musí porovnat s kritérii uvedenými v příloze III.

Skutečnost, že látka není uvedena na tomto seznamu nemusí znamenat, že kritéria přílohy III nejsou splněna. Stejně tak pokud je látka uvedena na tomto seznamu, žadatel o registraci může i nadále využít snížených požadavků na informace, je-li to odůvodněno.

Vezměte prosím na vědomí, že seznam neslouží jako nástroj pro klasifikaci, ale poukazuje pouze na látky, které by mohly vzbuzovat obavy. Například, pokud je látka označena jako „Suspected mutagen" (Potenciální mutagen), neznamená to, že ji agentura ECHA považuje za klasifikovaný mutagen. Je třeba zvážit veškeré důkazy, než se dospěje k závěru, že je nutné látku klasifikovat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Nickel diperchlorate

EC / List no.: 237-124-1 CAS no.: 13637-71-3
Information source
# Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 1 # Harmonised classification for carcinogenicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Carc. 1A # Harmonised classification for mutagenicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Muta. 2 # Harmonised classification for reprotoxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Repr. 1B # Harmonised classification for respiratory sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Resp. Sens. 1 # Harmonised classification for skin corrosion: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Corr. 1B # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1 # Harmonised classification for specific target organ toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: STOT RE 1

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1