Consultation on derogation to the exclusion criteria

Účinné látky, které splňují následující kritéria vyloučení, by neměly být běžně schvalovány:

 • karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci kategorií 1A nebo 1B podle nařízení CLP,
 • endokrinní disruptory,
 • perzistentní, bioakumulativní a toxické látky (PBT),
 • vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky (vPvB).

Odchylky mohou být možné podle ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení BPR, jestliže je prokázáno, že:

 1. riziko pro člověka, zvířata nebo životní prostředí vyplývající z expozice účinné látce v biocidním přípravku je za nejméně příznivých reálných podmínek použití zanedbatelné, zejména pokud se přípravek používá v uzavřených systémech nebo za jiných podmínek, které vylučují kontakt s člověkem a vylučování do okolního prostředí;
 2. existují důkazy, že účinná látka je nezbytná k zabránění vážnému nebezpečí nebo k regulaci vážného nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí; nebo
 3. neschválení účinné látky by mělo nepřiměřené negativní dopady pro společnost v porovnání s rizikem, které používání této látky představuje pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí.

V tomto případě se schválení účinné látky vydává na dobu nejvýše pěti let, a to pro omezené použití. Kromě toho členské státy mohou schválit biocidní přípravky, pouze pokud dospěly k závěru, že jsou na jejich území splněny podmínky.

Za účelem rozhodnutí, zda může být účinná látka schválena či nikoli, je uspořádána veřejná konzultace, která má za cíl shromáždit informace umožňující stanovit, zda jsou splněny podmínky pro odchylku podle čl. 5 odst. 2 nařízení BPR.

Během veřejných konzultací jsou zveřejněny tyto informace:

 • identita látky (název a čísla ES/CAS),
 • typ(y) přípravku,
 • hodnotící příslušný orgán,
 • popis reprezentativních použití předkládaných žadatelem,
 • informace o kritériích vyloučení, která účinná látka splňuje.

Je důležité, aby se zúčastněné strany (výrobci, uživatelé biocidních přípravků, dotčená odvětví, orgány atd.) zapojili do veřejných konzultací, jejichž cílem je shromáždit cenné informace pro rozhodovací postup, zejména pokud jde o existenci či neexistenci vhodných alternativ.

Dodavatelé vstupních údajů musí poskytovat informace doprovázené odůvodněním, a nikoli pouhá prohlášení, že látka je potřebná nebo nepotřebná.

Informace shromážděné v rámci veřejných konzultací jsou zveřejňovány.

Evropská komise spolu s členskými státy bude přihlížet ke shromážděným informacím v rámci rozhodování o schválení či neschválení příslušné účinné látky.

V současnosti neprobíhají žádné konzultace.
V současnosti neprobíhají žádné konzultace.
V současnosti neprobíhají žádné konzultace.


Jak předkládat příspěvky do veřejné konzultace?

Veřejná konzultace probíhá po dobu 60 dnů.

Zúčastněné třetí strany, které chtějí přispět do veřejné konzultace, musí předložit svůj příspěvek a příslušné informace prostřednictvím zabezpečeného webového formuláře.

Aby byla usnadněna analýza příspěvků a rozhodovací postup, je subjekt předkládající příspěvek povinen:

 • jednoznačně uvést, o které odchylce podle čl. 5 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nařízení BPR se subjekt předkládající příspěvek domnívá, že byla splněna, případně nesplněna, a
 • uvést podrobné odůvodnění.

Je-li pořádána veřejná konzultace ke stejné účinné látce pro několik typů přípravku současně, subjekt předkládající příspěvek musí předložit příspěvky pro každý typ přípravku samostatně, protože odchylky z vyloučení jsou analyzovány podle jednotlivých typů přípravku a podle použití v rámci typů přípravku.

Subjekt předkládající příspěvek by měl rovněž přihlížet k doporučením uvedeným v pokynech nazvaných Předkládání informací do veřejných konzultací o případných látkách, které se mají nahradit podle nařízení o biocidních přípravcích. Jestliže například subjekt ve svém příspěvku informuje o existenci případně neexistenci alternativy, musí předložit přesné údaje ohledně použití, kterého se to týká, názvu a totožnosti alternativní účinné látky nebo nechemických metod k regulaci cílových organismů atd.

Předložené informace mohou nebo nemusejí být důvěrné povahy. Pokud prohlásíte, že se jedná o důvěrné informace, je třeba uvést řádné odůvodnění (viz pokyny nazvané Předkládání informací do veřejných konzultací o případných látkách, které se mají nahradit podle nařízení o biocidních přípravcích). Veškeré důvěrné informace budou zpřístupněny pouze Evropské komisi a příslušným orgánům členských států.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)