Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

First-aid measures

Natychmiast wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój w dowolnej pozycji i chronić przed utratą ciepła. Podać tlen w przypadku trudności w oddychaniu.

Wezwać lekarza. Rozpocząć sztuczne oddychanie, jeśli poszkodowany nie oddycha.

Usunąć i odizolować skażoną odzież i obuwie. W przypadku kontaktu z substancją natychmiast spłukiwać skażoną skórę bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut. Nie stosować mydła lub środków zobojętniających (alkalizujących). W przypadku kontaktu substancji z oczyma płukać oczy przy otwartych powiekach dużą ilością wody a następnie skontaktować się z lekarzem okulistą.

W przypadku spożycia podać dużą ilość wody, spowodować wymioty. Wezwać lekarza.

Skutki narażenia (wdychania, połknięcia, kontaktu ze skórą) mogą być opóźnione.

Fire-fighting measures

Małe pożary: piana, proszek, dwutlenek węgla, zraszanie wodą - nie używać zwartego strumienia. Zbiorniki gasić z dużej odległości. W trakcie pożaru mogą powstawać drażniące, żrące albo toksyczne gazy, pary bezwodnika maleinowego. W wyniku reakcji z wodą może powstawać ciepło zwiększające stężenie par w powietrzu. Należy zastosować odzież gazoszczelną oraz izolujący sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Accidental release measures

W przypadku uwolnienia do środowiska substancji stałej zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, ścieki lub cieki wodne celem zapobieżenia rozpuszczeniu w wodzie – zebrać na sucho do specjalnych pojemników i zutylizować zgodnie z przepisami. Niewielkie rozlewiska należy zabezpieczać za pomocą sorbentu lub prowizorycznego obwałowania z ziemi, a w razie jego braku przysypywać ziemią lub piaskiem. Unikać kontaktu z substancją. Nie wdychać pyłów.

Handling and storage

Przechowywać w temperaturze otoczenia.

Zbiornik chronić przed uszkodzeniami fizycznymi. Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od obszarów, gdzie może występować potencjalne zagrożenie pożarem. Przechowywać z dala od żywności i pasz.

Transport information

Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Odzież ochronna, okulary ochronne typu gogle, osłona twarzy (przyłbica), półmaska z filtrem przeciwpyłowym P2, rękawice z takich materiałów jak: kauczuk naturalny, neopren, kauczuk nitrylowy, kauczuk nitrylowy/polichlorek winylu, polichlorek winylu i viton.

Stability and reactivity

Substancja palna, reaguje niebezpiecznie z silnymi utleniaczami. Po podgrzaniu, opary mogą tworzyć z powietrzem mieszankę wybuchową. Pary są cięższe od powietrza.

Disposal considerations

Substancję zaklasyfikowaną do odpadów należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom odpadów. Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na składowiskach odpadów komunalnych. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurami i normami w zakresie ochrony środowiska, w tym postępowania z odpadami.