Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Rekommendationer – informationskrav Rekommendationer – informationskrav Standardinformationskrav
I Reach är standardinformationskraven de som krävs som ett minimum för att uppfylla dina registreringsskyldigheter och de är direkt beroende av hur mycket av ett kemiskt ämne...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Vilken information behöver jag lämna? Vilken information behöver jag lämna? Vilken information behöver jag lämna?
Som registrant av ett ämne måste du fylla i all obligatorisk information i ett registreringsunderlag som utgörs av följande två huvuddelar: Teknisk dokumentation, som alltid...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Lämna in ditt registreringsunderlag Lämna in ditt registreringsunderlag 6. Inlämning av registreringsunderlaget
Om du har utarbetat ditt registreringsunderlag i IUCLID måste du lämna in det till Echa genom Reach-IT. Reach-IT är det centrala it-systemet som är till för att företag på ett...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Strategi för insamling av dina data – huvudtext Strategi för insamling av dina data – huvudtext Strategi för insamling av dina data
Det finns fyra steg i processen för insamling av data innan ett ämne registreras. Kom överens med dina medregistranter om hur ni ska dela upp arbetet eller om ni ska lägga ut en...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Praktiska saker att tänka på före testning – huvudtext Praktiska saker att tänka på före testning – huvudtext Praktiska saker att tänka på innan testning
Tester kontrakteras oftast ut som ett paket. Fördelen med det är att testerna utförs av experter på ett tidseffektivt sätt och i enlighet med erforderliga kvalitetsstandarder...
Similar Results Similar Results
10/06/20
In vitro-metoder – huvudtext In vitro-metoder – huvudtext In vitro-metoder
Ett test som utförs in vitro (”i glaset”) betyder att det görs utanför en levande organism och det brukar göras på isolerade vävnader, organ eller celler. Du kan använda in...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Inledning: Organisera sig för uppdaterade registreringsunderlag Inledning: Organisera sig för uppdaterade registreringsunderlag 7. Organisera sig för uppdaterade registreringsunderlag
Registreringsunderlaget måste spegla den befintliga kunskapen om hur ditt ämne kan användas säkert vid produktionsanläggningar och av användare i distributionskedjan. Det...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Når jag gränsen på ett ton per år? Når jag gränsen på ett ton per år? Når jag gränsen på ett ton per år?
Om ditt företag tillverkar eller importerar mindre än ett ton per år av ett ämne behöver du inte registrera det. Om du når eller överstiger denna gräns avgör mängden vilka...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Viktigaste informationskraven för 10–100 ton Viktigaste informationskraven för 10–100 ton Informationskrav: 10–100 ton per år
För att registrera ett ämne i mängdintervallet 10–100 ton måste du lämna den information som anges i kolumn 1 i bilagorna VII och VIII till Reach, vilket inbegriper vissa...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Viktigaste informationskraven för 1–10 ton Viktigaste informationskraven för 1–10 ton Informationskrav: 1–10 ton per år
För att registrera ett ämne i mängdintervallet 1–10 ton måste du lämna den information som anges i kolumn 1 i bilaga VII till Reach, vilket inbegriper vissa fysikalisk-kemiska...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID-molnet (IUCLID Cloud) Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID-molnet (IUCLID Cloud) Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID cloud
Om du bara har ett fåtal ämnen att hantera kan du dra nytta av IUCLID-molnet för att skapa dina underlag i IUCLID-formatet. För att kunna använda tjänsten måste du ha ett konto...
Similar Results Similar Results
10/06/20
hur man undviker onödiga djurförsök – huvudtext 1 hur man undviker onödiga djurförsök – huvudtext 1 Hur man undviker onödiga djurförsök
Enligt Reach ska försök på ryggradsdjur (t.ex. råttor, andra däggdjur eller fiskar) användas endast som en sista utväg för att uppfylla informationskraven för registrering. Det...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Från inlämning till beslut Från inlämning till beslut Från inlämning till beslut
Ditt underlag kommer att genomgå följande steg efter inlämningen: 1. Kontroll av verksamhetsregler Kontrollen av verksamhetsregler säkerställer att ditt underlag kan behandlas...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Hitta dina medregistranter Hitta dina medregistranter 2. Hitta dina medregistranter
Du kommer att behöva utbyta data med andra företag och registrera ditt ämne tillsammans med dem. I praktiken betyder det att du måste göra följande: Lämna in en förfrågan via...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Anpassningar av standardinformationskraven Anpassningar av standardinformationskraven Anpassningar av standardinformationskraven
Att begära en ”anpassning” innebär att man kan utelämna ett test baserat på vissa allmänna regler eller på särskilda regler som gäller för endast ett informationskrav. Enligt de...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Insamling av information om användningar – huvudtext Insamling av information om användningar – huvudtext Insamling av information om användningar
I registreringsunderlaget måste du också uppge hur ditt ämne används i din distributionskedja. För att få fram denna information kan du använda flera källor, till exempel...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Skapa ditt registreringsunderlag Skapa ditt registreringsunderlag 5. Skapa ditt registreringsunderlag
När du har sammanställt all den information om ditt ämne som behövs för att uppfylla kraven enligt Reach, måste du dokumentera dina resultat i ett registreringsunderlag. Den fil...
Similar Results Similar Results
10/06/20
vilken information du behöver - rubrik vilken information du behöver - rubrik 4. Vilken information du behöver
Minimikraven på information för registrering av ditt ämne anges i bilagorna VI–X till Reach. De rättsliga kraven (standardinformationskraven) är kumulativa och beror på hur...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vad du behöver tänka på för ditt företag Vad du behöver tänka på för ditt företag Vad behöver du tänka på för företaget?
Det krävs tid, pengar och kunskap för att sammanställa ett registreringsunderlag som visar att ditt ämne är säkert att använda. Du måste föra en dialog, och oftast ingå avtal,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Behöver mitt ämne registreras? Behöver mitt ämne registreras? Behöver mitt ämne registreras?
När du känner till ditt ämnes identitet måste du kontrollera om ämnet behöver registreras eller om det är undantaget från registrering. På Echas webbplats kan du kontrollera om...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Behöver jag registrera? Behöver jag registrera? Behöver jag registrera?
Du måste ta reda på om det är du eller någon annan i din distributionskedja som har skyldighet att registrera ett visst ämne. 1. Vilken identitet har du som registrant? Du...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Stöd – Registrering Stöd – Registrering Registreringsfaser
Genom en registrering visar du att ämnet i fråga hanteras säkert genom hela distributionskedjan, så att människors hälsa och miljön skyddas. Du lämnar denna information till...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registrering av ämnen Registrering av ämnen Registrering
Företagen har ansvar för att samla in information om egenskaper och användning av ämnen som de tillverkar eller importerar i mängder om ett ton eller mer per år. De måste även...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Att förstå Reach Att förstå Reach Att förstå Reach
Reach är en förordning som har tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra och för att öka kemikalieindustrins...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Vad är IUCLID? Vad är IUCLID? Vad är IUCLID?
IUCLID är en programvaruapplikation som används för att samla in, lagra, underhålla och utbyta data om kemiska ämnens inneboende och farliga egenskaper. Echa är medutvecklare av...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Att samarbeta med dina medregistranter Att samarbeta med dina medregistranter 3. Samarbeta med andra registranter
Som potentiell registrant kan du ställas inför två situationer: Om ingen registrering lämnats in ännu behöver du ta kontakt med dina potentiella medregistranter så att ni...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Rekommendationer – ämnesidentifiering Rekommendationer – ämnesidentifiering Ämnesidentifiering
Reach kräver att alla registranter anger tillräcklig information för att identifiera sina ämnen. Det får bara finnas ett registreringsunderlag för varje ämne, så företag som...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Rekommendationer – riskhantering – paneler Rekommendationer – riskhantering – paneler Klassificering och märkning
Klassificering och märkning är nödvändig för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön, samt fri rörlighet för kemiska ämnen, blandningar och varor....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Beslut under ämnesutvärderingen
Ämnesutvärderingen utförs av EU-medlemsstaterna. Syftet är att klargöra betänkligheter avseende säker användning av ett ämne. Den utvärderande behöriga myndigheten kan begära...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekommendationer – utvärdering av underlag – paneler Rekommendationer – utvärdering av underlag – paneler Beslut under utvärderingen av registreringsunderlag
Om Echa anser att ditt registreringsunderlag inte innehåller den information som krävs för ditt ämne i det registrerade mängdintervallet, kommer ett beslut att utfärdas....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekommendationer – exponering och risk – paneler Rekommendationer – exponering och risk – paneler Exponeringsbedömning och riskkarakterisering
Du måste utföra exponeringsbedömning och riskkarakterisering för ämnen som registrerats för över tio ton per år, om de har klassificerats som farliga, som långlivade,...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Rekommendationer – anpassningspaneler Rekommendationer – anpassningspaneler Anpassningar
En anpassning till standardinformationskravet innebär att du i stället för att utföra ett test lämnar en motivering som baseras antingen på allmänna regler eller på särskilda...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Rekommendationer – registrering Rekommendationer – registrering Registrering
Du har ansvar för att samla in information om mängdintervall, egenskaper och användning av kemiska ämnen som du tillverkar eller importerar i mängder som överstiger ett ton per...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Rekommendationer till registranter – allmänt – toptext Rekommendationer till registranter – allmänt – toptext Allmänna rekommendationer
Dessa allmänna rekommendationer visar Echas viktiga meddelanden för att hålla dina registreringsdata i ordning och förbättra dem proaktivt. Uppdatera regelbundet Du är...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag – praktiska exempel Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag – praktiska exempel Praktiska exempel – Reach-registrering
5 Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag How to protect your confidential business information [PDF] I dessa instruktionsfilmer tas olika aspekter upp av...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Your registration obligations Your registration obligations 1. Dina registreringsskyldigheter
Tre faktorer avgör om du behöver registrera ditt ämne eller inte. Du måste ta hänsyn till var och en av dessa faktorer för varje ämne du hanterar. Din roll i...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Registreringsförfarandet Registreringsförfarandet Registreringsprocess
Tillverkare och importörer av ämnen i mängder under ett ton per år måste samla in information om dessa ämnens egenskaper och vidarebefordra denna information till Echa via ett...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Rekommendationer – introduktion Rekommendationer – introduktion Rekommendationer till registranter
Alla Reach-registranter uppmanas att proaktivt uppdatera och granska sin information för att förbättra kvaliteten på sina registreringsunderlag. Följande rekommendationer...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Reach 2018 – uppdatera din registrering Reach 2018 – uppdatera din registrering Uppdatera din registrering
Ett registreringsunderlag måste spegla den senaste kunskapen om hur ett ämne kan användas på ett säkert sätt. Du måste därför gå igenom underlaget regelbundet och uppdatera det...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Uppdatera din registrering
Similar Results Similar Results
06/11/18
Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - guide för kvalitet i registreringsunderlag - inledning Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - guide för kvalitet i registreringsunderlag - inledning Guide för kvalitet i registreringsundelag
Guiden för kvalitet i registreringsunderlag är ett verktyg med vars hjälp registranter kan kontrollera sina ämnesdataset och underlag i IUCLID för brister och inkonsekvenser...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs
1. Lär känna din portfölj 2. Hitta andra registranter 3. Samarbeta med andra registranter 4. Bedöm faror och risker 5. Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag 6....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Hitta andra registranter
Skyldighet att samarbeta med andra registranter Alla registranter som har registrerat samma ämne deltar i en samarbetsgrupp, ett så kallat forum för informationsutbyte om...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Enligt Reach finns det ingen skyldighet att registrera ämnen i mängder under ett ton per år. För att ytterligare främja innovation är även ämnen som används i vetenskaplig...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP (1,748.4k)
Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Version 2.1 – Maj 2017 1 V Ä G L E D N I N G Vägledning om identifiering och namngivning av...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tips för små och medelstora företag 1. Fastställ varför du har behov av en konsult Vill du ha råd om registreringsprocessen, eller vill du att någon ska göra det faktiska...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) (403.9k)
V Ä G L E D N I N G Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Version...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) (418.2k)
V Ä G L E D N I N G I K O R T H ET Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) Dokumentet syftar till...
Similar Results Similar Results
21/11/17
Reach 2018 – förbered din registrering – paneler Reach 2018 – förbered din registrering – paneler Sammanställ din registrering till ett IUCLID-underlag
Komma igång Vilken information behöver jag lämna? Skapa ditt registreringsunderlag Vad är IUCLID? Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID cloud Echas molntjänster...
Similar Results Similar Results
03/10/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Medlemsstater
Medlemsstater Europeiska organisationer
Similar Results Similar Results
14/09/17
Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag Kortfattad vägledning om registreringsdata och hantering av underlag (361.8k)
K O R T F A T T A D V Ä G L E D N I N G Registrering Syftet med dokumentet är att med enkla ord förklara registreringsskyldigheterna och kort sammanfatta den relevanta ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Hur du kontrollerar om du kan använda dig av bestämmelsen om lägre informationskrav Gå igenom följande steg för att se om ditt ämne kan registreras med enbart information om...
Similar Results Similar Results
28/08/17
PPORD - Link PPORD - Link
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Lär känna din portfölj
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 3.1 – januari 2017 1 V Ä G L E D N I N G Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 3.1 ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Begära ett alternativt kemiskt namn vid blandningar
Du kan lämna in en begäran till Echa om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne i blandningar som klassificeras, märks och förpackas enligt CLP. Utarbeta din...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (104.3k)
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Typiska kostnadselement i samband med datautbyte ECHA-17-B-05-SV Huvudprincipen för samarbete i...
Similar Results Similar Results
07/06/17

Categories Display


Route: .live1