Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Preparing and submitting an inquiry Preparing and submitting an inquiry Registreerimisprotsess
Päringu koostamine ja esitamine Enne registreerimist on teil kohustus koostada ja esitada ECHA-le päring 1) kõigi mittefaasiainete ja 2) eelregistreerimata faasiainete kohta....
Similar Results Similar Results
13/06/19
Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Toimiku hindamise otsus
Kui ECHA leiab, et teie registreerimistoimik ei täida nõutava teabe nõudeid seoses kogusevahemikuga, milles aine registreerisite, teeb ta otsuse. Selle otsusega kohustatakse...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Soovitused – riskijuhtimine – paneelid Soovitused – riskijuhtimine – paneelid Klassifitseerimine ja märgistamine
Klassifitseerimine ja märgistus on äärmiselt tähtsad, et tagada tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine. Klassifitseerimine ja...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Soovitused – sissejuhatus Soovitused – sissejuhatus Soovitused registreerijatele
Kõigil REACH-registreerijatel soovitatakse ennetavalt ajakohastada ja üle vaadata oma teave, et parandada registreerimistoimikute kvaliteeti. Järgmised soovitused põhinevad...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Soovitused – ainete hindamine – paneelid Soovitused – ainete hindamine – paneelid Aine hindamise otsus
Aineid hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Ainete hindamise eesmärk on selgitada aine ohutu kasutamisega seotud probleeme. Hindav pädev asutus võib nõuda standardsest...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Kokkupuute hindamine ja riski iseloomustus
Kui aine, mis on registreeritud koguses üle 10 t/a, on klassifitseeritud ohtlikuks või püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT) või väga püsivaks ja väga...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Soovitused – kohandamine – paneelid Soovitused – kohandamine – paneelid Kohandused
Nõutava standardteabe kohandamine tähendab, et katsetamise asemel tuleb esitada üld- või erieeskirjade alusel põhjendus. Üldeeskirjad on eritletud REACH-määruse XI lisas ning...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Soovitused – nõutav teave Soovitused – nõutav teave Nõutav standardteave
REACH-määruse kohaselt on nõutavad standardandmed need, mida on vaja vähemalt registreerimiskohustuste täitmiseks, ja need sõltuvad otseselt sellest, kui palju te ainet toodate...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Soovitused – ainete identifitseerimine Soovitused – ainete identifitseerimine Aine identifitseerimine
REACH-määrus nõuab, et kõik registreerijad esitavad oma ainete kohta piisavalt aineid identifitseerivat teavet. Iga aine kohta on ainult üks registreerimistoimik, seega peavad...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Soovitused – registreerimine Soovitused – registreerimine Registreerimine
Vastutate teabe kogumise eest nende ainete koguse, omaduste ja kasutamise kohta, mida toodetakse või imporditakse koguses üle 1 t/a. Te esitate need andmed ECHA-le...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Üldsoovitused
Need üldsoovitused rõhutavad ECHA põhisõnumeid, kuidas saate hoida registreerimisandmed korras ja neid ennetavalt täiustada. Ajakohastage korrapäraselt Teie vastutate selle...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – hoidke registreering ajakohane REACH 2018 – hoidke registreering ajakohane Hoidke oma registreeringut ajakohastatuna
Registreerimistoimik peab kajastama aine ohutu kasutamise kõige ajakohasemat teavet. Seega peate toimikut korrapäraselt kontrollima ja uue teabega ajakohastama. See on kõigi...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Hoidke oma registreeringut ajakohastatuna
Similar Results Similar Results
06/11/18
Ettevalmistused uue aineteabe jagamise foorumi moodustamiseks – REACH 2018 etapid Ettevalmistused uue aineteabe jagamise foorumi moodustamiseks – REACH 2018 etapid Kuidas korraldada toimiku ajakohastamist?
REACH 2018 etapid 1. etapp. Tundke oma tooteportfelli 2. etapp. Leidke kaasregistreerijad 3. etapp. Korraldage tegevust kaasregistreerijatega 4. etapp. Hinnake ohtu ja riski...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Registreerimine
Kuidas korraldada toimiku ajakohastamist?
Similar Results Similar Results
29/10/18
Kuidas parandada toimikut – toimikukvaliteedi abiline – sissejuhatus Kuidas parandada toimikut – toimikukvaliteedi abiline – sissejuhatus Toimikukvaliteedi abiline
Toimikukvaliteedi abiline aitab registreerijatel enne registreerimistoimiku või päringu ECHA-le saatmist kontrollida oma aine IUCLIDi aineandmestikku ja toimikut, et seal ei...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Hinnake ohtu ja riski
1. Tundke oma tooteportfelli 2. Leidke kaasregistreerijad 3. Korraldage tegevust kaasregistreerijatega 4. Hinnake ohtu ja riski 5. Koostage oma registreering IUCLID-toimikuna...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Leidke kaasregistreerijad
Kohustus kaasregistreerijatega koostööd teha Kõik sama aine kaasregistreerijad kuuluvad koostöörühma ehk aineteabe vahetuse foorumisse (SIEF). Neil tuleb jagada aine...
Similar Results Similar Results
10/08/18
REACH-määruse kohaselt ei ole tarvis registreerida aineid, mida käideldakse koguses alla 1 tonni aastas. Uuenduslikkuse edendamiseks on autoriseerimisest ja piirangutest...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend (1,731.9k)
J U H E N D I D Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Mai 2017 Versioon 2.1 2 Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Nõuanded VKEdele 1. Sõnastage, miks vajate konsultanti Kas soovite nõuandeid registreerimisprotsessi kohta või soovite, et keegi registreeriks teie eest? Või kas vajate abi...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Hinnake ainete ohte ja riske – praktilised näited Hinnake ainete ohte ja riske – praktilised näited Praktilised näited – REACH-registreerimine
4. Hinnake ainete ohte ja riske Näited põhinevad tegelikel olukordadel ja selgitavad aine registreerimiseks vajalike andmete kogumiseks soovitatavaid samme. Need aitavad teil...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend (374.8k)
J U H E N D Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend Versioon 2.1 Oktoober 2017 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) (402.6k)
L Ü H I ÜL E V A A D E Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) Dokumendi eesmärk on lihtsas...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18. oktoober 2017 1 Registreerimisdokumentide terviklikkuse käsitsi kontrollimise teave ECHA kontrollib kõigi saabuvate registreerimisdokumentide...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Mis on REACH-määrus
REACH-määrus on Euroopa Liidu määrus, mis on vastu võetud, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike kemikaalidega seotud riskide eest ja samal ajal suurendada...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 – valmistuge registreerimiseks – paneelid REACH 2018 – valmistuge registreerimiseks – paneelid Koostage oma registreering IUCLIDi toimikuna
Millest alustada? Mis teavet tuleb esitada Registreerimistoimiku koostamine Mis on IUCLID? Kuidas koostada registreerimistoimik IUCLIDi pilveversioonis ECHA pilveteenused...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Registreerimistoimiku loomine
Kuidas koostada registreerimistoimik VKEde IUCLIDi pilveversioonis
Similar Results Similar Results
18/09/17
Mis teave tuleb esitada? Mis teave tuleb esitada? Mis teavet tuleb esitada?
Aine registreerija peab koguma kogu vajaliku teabe registreerimistoimikusse, mis koosneb kahest põhiosast: Tehniline toimik tuleb esitada kõigi registreerimiskohustusega ainete...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Liikmesriigid
Liikmesriigid Euroopa ühingud
Similar Results Similar Results
14/09/17
Lühiülevaade: registreerimisandmed ja toimikute käsitlemine Lühiülevaade: registreerimisandmed ja toimikute käsitlemine Lühiülevaade: registreerimisandmed ja toimikute käsitlemine (379.8k)
L Ü H I Ü L E V A A D E Registreerimine Käesoleva dokumendi eesmärk on lihtsas keeles selgitada registreerimiskohustust ja selles esitatakse juhendi täisversiooni ...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Kuidas kontrollida, kas kohalduvad vähendatud andmenõuded Järgmised etapid aitavad kontrollida, kas teie aine registreerimiseks on vaja esitada ainult füüsikalis-keemiliste...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Kuidas koostada registreerimis- ja PPORD-toimikuid 2 Kuidas koostada registreerimis- ja PPORD-toimikuid Versioon 4.0 Annankatu 18,...
Similar Results Similar Results
10/08/17
PPORD - Link PPORD - Link PPORD-tegevus
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Tundke oma tooteportfelli
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registreerimine
Seotud lingid REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Andmete jagamise juhend Versioon 3.1– jaanuar 2017 1 J U H E N D Andmete jagamise juhend Versioon 3.1 Jaanuar 2017 2 Andmete jagamise juhend ...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Segude jaoks alternatiivse keemilise nimetuse taotlemine
Võite esitada ECHA-le taotluse CLP-määruse kohaselt klassifitseeritavates, märgistatavates ja pakendatavates segudes kasutatava aine alternatiivse keemilise nimetuse...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (101.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Soome | echa.europa.eu Tüüpilised kuluelemendid andmete jagamisel ECHA-17-B-05-ET Andmete jagamisel tehtava koostöö peamine...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Ühinege olemasoleva aineteabe vahetuse foorumiga (SIEF) – küsimused ja vastused Ühinege olemasoleva aineteabe vahetuse foorumiga (SIEF) – küsimused ja vastused Valmistuge ühinemima olemasoleva aineteabe vahetuse foorumiga (SIEF)
Küsimused ja vastused Kontrollige, kas aine on registreeritud Kuidas teada saada, kas minu aine on registreeritud ja kes selle registreeris? REACH-IT-i sisselogimine Mis on...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Päringu esitanud registreerija vorm Päringu esitanud registreerija vorm Vaidlused praktikas
Kui teie aine kohta tuleb esitada päring: Teil on olemas päringunumber (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Täitke vorm
Similar Results Similar Results
31/05/17
Ülevaade: eelregistreerijate ja päringu esitajate vaidlusmenetluse võrdlus Ülevaade: eelregistreerijate ja päringu esitajate vaidlusmenetluse võrdlus Ülevaade: eelregistreerijate ja päringu esitajate vaidlusmenetluse võrdlus
Menetlus on veidi erinev sõltuvalt sellest, kas aine tuleb eelregistreerida või esitada selle kohta päring. Kui teie aine tuleb eelregistreerida, toimub menetlus vastavalt...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH-määrusega nõutav teave oleneb aine kogusevahemikust ja kasutusaladest. Kui teil nõutud andmeid ei ole, saate pidada läbirääkimisi, et saada juurdepääs üksikuuringutele või...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Korraldage tegevust oma kaasregistreerijatega – SIEFi haldamine ja andmete jagamine 1 2 Esitluse eesmärk Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostas käesoleva esitluse...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Leidke kaasregistreerijad ja valmistage ette ühine registreerimine 1 2 Esitluse eesmärk Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostas käesoleva esitluse koos märkustega...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Tundke oma tooteportfelli ja alustage kohe ettevalmistusi 1 2 Esitluse eesmärk Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostas käesoleva esitluse koos märkustega selleks, et...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Esitage oma registreerimistoimik 2 Esitluse eesmärk Esitluse ja selle märkused on koostanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), et aidata teil ette valmistada esitlust...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna 1 2 Esitluse eesmärk Esitluse ja selle märkused on koostanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), et aidata teil ette...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Hinnake kemikaalidega seotud ohtu ja riski 1 2 Esitluse eesmärk Esitluse ja selle märkused on koostanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), et aidata teil ette valmistada...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Väikestes kogustes aineid käsitleva teabe kogumise etapid 1 (13) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | tel +358 968 6180 | faks...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kulude jagamine erinevaid andmeid vajavate kaasregistreerijate vahel 1 (5) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | tel +358 968...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Üksikuuringu kulude jagamine 1 (4) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | tel +358 968 6180 | faks +358 968 618 210 | echa.europa.eu ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kuidas identifitseerida stabiliseerivat lahustit sisaldavat ainet 1 (3) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kuidas identifitseerida isomeeride segust koosnevat ainet 1 (2) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kuidas identifitseerida eri variantides toodetavat ainet 1 (2) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | Tel +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kuidas identifitseerida ainet ühest koostisosast koosneva või mitut koostisosa sisaldava aine piirjuhtumitel 1 (2) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Registreerimise planeerimine 1 (11) Mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | tel +358 968 6180 | faks +358 968 618 210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Jääge turule – registreerige oma kemikaalid 1 2 Esitluse eesmärk Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostas esitluse ja märkused selleks, et aidata teil koostada esitlus...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Nõuanded läbirääkimisteks Tehke kõik endast olenev, et jõuda kokkuleppele. Järgmised käskude ja keeldude kujul esitatud soovitused aitavad teil saavutada läbirääkimistel edu....
Similar Results Similar Results
12/05/17
Registreerimisjuhend Registreerimisjuhend Registreerimisjuhend (1,039.2k)
Registreerimisjuhend Versioon 3.0 – november 2016 1 J U H E N D Registreerimisjuhend November 2016 Versioon 3.0 2 Registreerimisjuhend ...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Hea uudis on see, et meie oleme teile abiks! Vaadake meie etapiviisilist abimaterjali, mis on kättesaa- dav 23s ELi keeles aadressil echa.europa.eu/et/ reach-2018. Võtame...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (63.1k)
Hea uudis on see, et meie oleme teile abiks! Vaadake meie etapiviisilist abimaterjali, mis on kättesaa- dav 23s ELi keeles aadressil echa.europa.eu/et/ reach-2018. Võtame...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Uue aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) loomine Uue aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) loomine Uue aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) moodustamiseks valmistumine
Iga eelregistreeritud aine jaoks on REACH-ITis olemas eel-SIEFi lehekülg. Sellel on nende ettevõtete kontaktandmed, kes on eelregistreerinud aine sama identifikaatoriga (nt...
Similar Results Similar Results
25/11/16
Toimikutes sisalduva teabe avaldamine Toimikutes sisalduva teabe avaldamine Toimikutes sisalduva teabe avaldamine
ECHA avaldab registreerimistoimikutes sisalduva teabe oma veebilehel. See on seejärel vabalt kättesaadav kõikidele Euroopa kodanikele, et nad saaksid teada kasutatavate...
Similar Results Similar Results
17/11/16
Esitamisest otsuseni Esitamisest otsuseni Esitamisest otsuseni
Teie toimik läbib pärast esitamist järgmised etapid. 1. Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimine Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimisel tehakse kindlaks,...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Registreerimistoimiku esitamine Registreerimistoimiku esitamine Registreerimistoimiku esitamine
Pärast registreerimistoimiku koostamist IUCLIDis peate esitama selle REACH-ITi kaudu ECHA-le. REACH-IT on ettevõtjatele mõeldud keskne IT-süsteem, milles nad saavad turvaliselt...
Similar Results Similar Results
15/11/16
REACH 2018. Registreerimistoimiku esitamine – paneelid REACH 2018. Registreerimistoimiku esitamine – paneelid Esitage oma registreerimistoimik
Põhiteave Registreerimistoimiku esitamine Esitamisest otsuseni REACH-ITi tugi Avasta REACH-IT – uuri kujundust Olulised teabematerjalid Teabeleht REACH-IT – vajalik teave...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Kas mu aine kogus on vähemalt üks tonn aastas? - Küsimused ja vastused Kas mu aine kogus on vähemalt üks tonn aastas? - Küsimused ja vastused Kas mu ainekogus on vähemalt 1 tonn aastas?
Küsimused ja vastused Kuidas arvutada kogust? Mida pean tegema, kui kogus on üle 100 tonni aastas? Kui suur on registreerimistasu?
Similar Results Similar Results
04/11/16
Nõutav teave, 1–10 t/a, põhitekst Nõutav teave, 1–10 t/a, põhitekst Nõutav teave: 1–10 tonni aastas
Aastas koguses 1–10 tonni toodetava või imporditava aine registreerimiseks peate esitama aine füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste teabe,...
Similar Results Similar Results
14/10/16
Avasta Lühijuhend pakub kasulikku teavet, mis aitab alustada REACH- ITi kasutamist ja annab süsteemist lühiülevaade Kogu REACH-ITi teave on hõlpsasti leitav kodulehelt ...
Similar Results Similar Results
12/10/16
Praktiline juhend Kuidas kasutada loomkatsete alternatiive REACH-registreerimisel teabenõuete täitmiseks Versioon 2.0 – juuli 2016 2 Praktiline juhend: Kuidas...
Similar Results Similar Results
26/09/16
VKEde juhtide ja REACH- koordineerijate praktiline juhend aine aastakoguste 1–10 tonni ja 10–100 tonni puhul teabele esitatavate nõuete täitmise kohta Versioon 1.0...
Similar Results Similar Results
22/09/16
Kuidas koostada registreerimistoimik REACH-ITis? Kuidas koostada registreerimistoimik REACH-ITis? Kuidas luua registreerimistoimik REACH-ITis?
Kui olete liikmesregistreerija ja nõustute kogu teabega, mille juhtregistreerija on teie nimel esitanud, võite koostada oma registreerimistoimiku täielikult REACH-ITis. Sel...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Kuidas luua registreerimistoimik IUCLIDiga? Kuidas luua registreerimistoimik IUCLIDiga? Kuidas luua registreerimistoimik IUCLIDiga?
Need on peamised sammud, mida tuleb järgida IUCLIDiga registreerimistoimiku loomisel.   1. IUCLIDi allalaadimine ja installimine IUCLIDi saab tasuta alla laadida IUCLIDi...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Mis on IUCLID? Mis on IUCLID? Mis on IUCLID?
IUCLID on tarkvararakendus keemiliste ainete olemuslikke ja ohtlikke omadusi käsitlevate andmete registreerimiseks, säilitamiseks, haldamiseks ja vahetamiseks. ECHA teeb...
Similar Results Similar Results
21/09/16
ECHA koostas registri ainetest, mis tõenäoliselt vastavad REACH-määruse III lisa kriteeriumidele. Eesmärk on aidata registreerijatel teha kindlaks, kas nõutavad on teabele...
Similar Results Similar Results
29/08/16
Praktiline juhend. Kuidas esitada (Q)SAR-meetodeid? Praktiline juhend. Kuidas esitada (Q)SAR-meetodeid? Praktiline juhend. Kuidas esitada (Q)SAR-meetodeid? (763.7k)
Praktiline juhend Kuidas kasutada ja esitada (Q)SAR- mudeleid Versioon 3.1 – juuli 2016 2 Praktiline juhend „Kuidas kasutada ja esitada (Q)SAR-mudeleid 3.1” ...
Similar Results Similar Results
26/08/16
Do I need to register? Do I need to register? Kas pean aine registreerima?
Peate leidma, kas aine peab registreerima teie või tarneahela muu tegutseja. 1. Kes te registreerijana olete? Registreerida saab ainult teie riigi seaduse määratlusele vastav...
Similar Results Similar Results
16/08/16
Järgmised soovitused aitavad saavutada andmete jagamise läbirääkimistel edu. Käsud Keelud ✓ Olge kõigil läbirääkimistel usaldusväärne, järjepidev ja avatud. ✗ Ärge eeldage, et...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Praktilised kaalutlused enne katsete tegemist, põhiosa Praktilised kaalutlused enne katsete tegemist, põhiosa Praktilised kaalutlused enne katsete tegemist
Katsed tellitakse tavaliselt lepinguliselt töövõtjalt paketina. Selle eelis on asjaolu, et katseid viivad läbi eksperdid, kes teevad seda ajatõhusalt ja kooskõlas nõutud...
Similar Results Similar Results
19/07/16
Tarbetute loomkatsete vältimine, 1. põhiosa Tarbetute loomkatsete vältimine, 1. põhiosa Tarbetute loomkatsete vältimine
Kemikaalimääruse REACH kohaselt võib selgroogsete loomadega (nt rotid, muud imetajad või kalad) tehtavaid katseid registreerimisel teabele esitatavate nõuete täitmiseks kasutada...
Similar Results Similar Results
14/07/16
Kasutusalade kohta teabe kogumine, põhiosa Kasutusalade kohta teabe kogumine, põhiosa Kasutusalade kohta teabe kogumine
  Registreerimistoimikus tuleb teil esitada teave, kuidas te ainet oma tarneahelas kasutate. Selle teabe saamiseks võite kasutada mitmesuguseid allikaid, mis on näiteks...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Andmete kogumise strateegia, põhiosa Andmete kogumise strateegia, põhiosa Andmete kogumise strateegia
Aine registreerimiseks andmete kogumisel järgige neid nelja sammu. Leppige kaasregistreerijatega kokku, kuidas tööd jaotada või kas sellest osa või kogu töö väljast tellida.  ...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Ainete rühmitamine ja analoogmeetod, nõuanded Ainete rühmitamine ja analoogmeetod, nõuanded Ainete rühmitamine ja analoogmeetod
Nõuanded Kasutage Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) analoogmeetodi hindamise raamistikku, et kontrollida analoogmeetodi kohandamise veenvust. Esitage hüpoteesist lähtuvad...
Similar Results Similar Results
12/07/16
<I>In vitro</I> meetodid, nõuanded In vitro meetodid, nõuanded In vitro meetodid
Nõuanded Esitage tulemuste, katsetingimuste ja tulemuste tõlgendamise selge ja üksikasjalik kirjeldus. See on tähtis, kui uuringut kasutatakse põhiuuringuna või see moodustab...
Similar Results Similar Results
12/07/16
QSAR-mudelid, nõuanded QSAR-mudelid, nõuanded QSAR-mudelid
Nõuanded Kasutage (kvantitatiivseid) struktuuri ja aktiivsuse seoseid ((Q)SAR) ühendite füüsikalis-keemiliste omaduste ning teatavate keskkonnatoksiliste ja keskkonnas käitumist...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Tõendite kaalukus, nõuanded Tõendite kaalukus, nõuanded Tõendite kaalukus
Nõuanded Nõuetekohane tõendite kaalukuse meetod hõlmab omaduse määramiseks vähemalt kahe erineva uuringu dokumente – ka siis, kui kasutatakse õpikuväärtusi. Üksainus väärtus...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Nõutavate standardandmete kohandamised Nõutavate standardandmete kohandamised Nõutavate standardandmete kohandused
Kohandamine tähendab, et katsetamise asemel esitate põhjendused teatud üld- või erieeskirjade alusel. Üldiselt saab kohandamisi teha kolmel põhjusel: Katsetamist ei peeta...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Nõutav teave, 10–100 t/a, põhitekst Nõutav teave, 10–100 t/a, põhitekst Nõutav teave: 10–100 tonni aastas
Aastas koguses 10–100 tonni toodetava või imporditava aine registreerimiseks peate esitama aine füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste teabe....
Similar Results Similar Results
11/07/16
Mis teavet vajate – sissejuhatus Mis teavet vajate – sissejuhatus Mis teavet vajate
Et olla registreerimiseks valmis, peate kõigepealt mõistma, mis teavet peate koguma, et tõendada oma aine ohutut kasutamist. Seejärel esitate selle teabe registreerimistoimikus,...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Registreeritud ained (viimane ajakohastamine) Registreeritud ained (viimane ajakohastamine) Registreeritud ained
Andmed on võetud ECHA-le esitatud registreerimistoimikutest ja sorditud viimase ajakohastamise kuupäeva järgi. Üldkogusevahemiku andmed on koondatud kõikidest toimikutest, v.a...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) moodustamine ja andmete jagamine Aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) moodustamine ja andmete jagamine Aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) moodustamine ja andmete jagamine (208.2k)
ANNANKATU 18, P .O . BOX 400, F I -00121 HELS INKI , SOOME | ECHA.EUROPA. EU R E A C H Teabeleht Aineteabe vahetuse foorum, andmete jagamine ja ühine esitamine ...
Similar Results Similar Results
29/02/16
REACH 2018 – Korraldage tegevust kaasregistreerijatega REACH 2018 – Korraldage tegevust kaasregistreerijatega Korraldage tegevust oma kaasregistreerijatega
Kaasregistreerijatega tegevuse korraldamine Kui teie ainet ei ole veel registreeritud, peate kaasregistreerijatega kokku leppima, kuidas töötada ja suhelda aineteabe vahetuse...
Similar Results Similar Results
19/02/16
Koostöö kaasregistreerijatega Koostöö kaasregistreerijatega Koostöö
Teil kui potentsiaalsel registreerijal võib tekkida kaks olukorda: Kui registreerimistaotlust ei ole veel esitatud, tuleb teil teha koostööd kaasregistreerijatega ja valmistada...
Similar Results Similar Results
19/02/16
How to change your substance identifier text How to change your substance identifier text Aine identifitseerimisandmete muutmine
ECHA pakub registreeritud aine keemiliste identifikaatorite muutmise teenust. Selle raames saab ECHA-lt taotleda registreeritud aine peamiste identifikaatorite, näiteks EÜ...
Similar Results Similar Results
16/02/16
Veendumine, et kõigi kaasregistreerijate aine on sama Veendumine, et kõigi kaasregistreerijate aine on sama Aine samasuse määratlemine
Sama aine tootjad ja importijad peavad aine registreerima ühiselt. Eri aineid ühiselt registreerida ei saa. Kuidas otsustada, kas kaks ainet on samad? Täpselt määratletud aine...
Similar Results Similar Results
10/11/15
Does my substance need to be registered? Does my substance need to be registered? Kas aine tuleb registreerida?
Kui teate aine identifitseerimisandmeid, peate kontrollima, kas aine tuleb registreerida või on see registreerimisest vabastatud. Kõigepealt kontrollige ECHA veebilehelt, kas...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Your registration obligations Your registration obligations Teie registreerimiskohustused
See, kas peate aine registreerima või mitte, oleneb kolmest tegurist. Iga aine korral tuleb vaadelda järgmist kolme tegurit. Teie roll tarneahelas: kas aine registreerimine on...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Haldusnõukogu otsus 14/2015 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 (TASULISTE TEENUSTE LIIGITUSE KOHTA), MIDA ON MUUDETUD OTSUSEGA MB/21/2012 Haldusnõukogu otsus 14/2015 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 (TASULISTE TEENUSTE LIIGITUSE KOHTA), MIDA ON MUUDETUD OTSUSEGA MB/21/2012 Haldusnõukogu otsus 14/2015 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 (TASULISTE TEENUSTE LIIGITUSE KOHTA), MIDA ON MUUDETUD OTSUSEGA MB/21/2012 (52.9k)
1 (3) Haldusnõukogu otsus 14/2015 Avalik (alusdokument MB/43/2014) 4. juuni 2015 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 ...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Kuidas parandada toimikut – sissejuhatus Kuidas parandada toimikut – sissejuhatus Kuidas parandada toimikut
ECHA on aastate jooksul avaldanud registreerijatele palju teavet ja vahendeid, mille abil nad saavad koostada kvaliteetseid toimikuid. Samuti teatab ECHA aktiivselt...
Similar Results Similar Results
17/09/14
HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK (81.3k)
1 DIREKTORITE KONTAKTRÜHM ESIMENE VERSIOON (4. juuni 2014) HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK I. Ettevõttesisesed ettevalmistused II....
Similar Results Similar Results
04/07/14
Kuidas toimikut täiustada – eelkontroll – aine identifitseerimine Kuidas toimikut täiustada – eelkontroll – aine identifitseerimine IT-vahenditega tehtav toimikute eelkontroll
Aine identifitseerimine Kõikide REACH-menetluste aluseks on aine nõuetekohane ja ühene identifitseerimine. Iga registreerija kohustub esitama oma toodetava või imporditava aine...
Similar Results Similar Results
12/05/14
How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro Toimikute hindamisel saadud kogemused
Vastavalt REACH-määruse artiklile 54 avaldab amet iga aasta 28. veebruariks aruande eelneva kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest seoses hindamiskohustuse täitmisega. Ametil...
Similar Results Similar Results
02/05/14
OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 (48.6k)
Helsinki, 22. juuni 2011 Dok: MB/17/2011 (lõplik) OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 (36.9k)
Helsinki, 23. aprill 2008 Dok: MB/17/2008 (lõplik)1 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
Vaheainete juhend Vaheainete juhend Vaheainete juhend (1,376.4k)
Vaheainete juhend Versioon: 2 Detsember 2010 ÕIGUSLIK TEADE Käesolev dokument on REACH-määruse juhend, mis selgitab REACH-määrusest...
Similar Results Similar Results
02/12/11

Categories Display