Registration Dossier

Administrative data

First-aid measures

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése
4.4.1. Belégzés esetén:
A sérültet vigyük friss levegőre, szükség esetén alkalmazzunk oxigénbelélegeztetést, mesterséges légzést. Hívjunk azonnal orvost.

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén:
A bőrre került anyagot szappannal majd bő vízzel mossuk le. A szennyezett ruhát, cipőt azonnal vessük le. Szükség esetén forduljunk orvoshoz vagy toxikológiai központhoz.

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén:
Szembe kerülve azonnal óvatosan legalább 15 percig bő vízzel mossuk ki. Kontaktlencse használata esetén ve-gyük ki a lencsét és mossuk tovább pár percig a szemet. Forduljunk szemorvoshoz vagy toxikológiai központhoz.

4.1.4. Lenyelés esetén:
A sérült száját mossuk ki vízzel és itassunk vele sok vizet, hívjunk orvosi segítséget. Hánytatni tilos. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit sem adni szájon át.

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz:
Nincs javaslat.

4.2. A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások:
-

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:
Nem szükséges különleges orvosi ellátás.

Fire-fighting measures

5.1. Oltóanyag:
Kisebb (kezdődő) tüzek esetében olyan közegeket kell használni, mint száraz oltóanyag (homok) vagy szén-dioxid. A keletkezett tűzet szén-dioxiddal célszerű oltani. A nem nyitott tartályok hűtésére vízpermet használható. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket, mivel maró hatású lehet.

Nem alkalmas oltóanyag:
A víz vagy hab alkalmazása esetén számolni kell azzal, hogy a savklorid elbomlik és maró sósavgáz keletkezik, ami a vízben részben elnyelődik, beoldódik.

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek:
Égéskor szén-oxidok (szén-monoxid), sósavgáz és kén-oxidok szabadulnak fel. A szén-monoxid mérgező, szagtalan gáz. A szén-dioxid megtöltheti a zárt helységet, kiszoríthatja az oxigént, így fulladást okozhat. A sósavgáz maró hatású, megmarhatja a légzőszerveket, izgatja a szemet. A kén-oxidok maró, mérgező gázok.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Speciális védőfelszerelések:
Tűz esetén viseljünk sűrített levegős önmentő készüléket és egyéni védőfelszerelést. Zárt helyiséget oltás után alaposan szellőztessük ki.

További információk:
Tűz esetén távolítsuk el a tűz környezetéből az éghető anyagokat, főleg a papírből és PE-ből készített könnyen gyulladó göngyölegeket, raklapokat.

Accidental release measures

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzet eljárások
6.1.1. Tanácsok nem sürgősségi ellátó személyzet részére:
Személyi védőfelszerelést kell használni. A por/füst belégzését el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biz-tosítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani.

6.1.2. Tanácsok sürgősségi ellátók részére:
Távolítsuk el a személyzetet biztonságos helyre. Gondoskodjunk a sérültek megfelelő ellátásáról. Szellőztessük ki a területet. Viseljünk megfelelő védőöltözetet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további kiszóródást meg kell akadályozni. A termék nem enged-hető a csatornába. Gyűjtse össze, a kiömlött anyagot (felseprés, ellapátolás) A felszedett hulladékot biztonságos tárolótartályban tároljuk és engedélyezett veszélyes hulladék égetőműben el kell égettetni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Fedjük le a lefolyókat, csatornába ne engedjük az anyagot. A kiömlött anyagot jelzőbólyákkal határoljuk ki, hogy ne hordják szét, majd a feltakarításáról a 6.2. pontban ismertetett módon gondoskodjunk. A maradék anyagot sok vízzel mossuk el.

Handling and storage

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:
Dolgozzon fülke alatt vagy zárt rendszerben. Ne lélegezzük be az anyag porát. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Az anyag higrószkópos, ne hagyjuk a felbontott göngyölegeket nyitva.
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:
Hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Sugárzó hőtől, köz-vetlen napsugárzástól tartsuk távol. A nyitott tartályokat vissza kell zárni. Nedvességre érzékeny, vízzel elreagál. Oxidálószerektől tartsuk távol.

Csomagoló anyagok: Műanyag hordók, drömök, vagy műanyag bélésű tároló edényzetek, üveg- vagy
zománcozott tároló tartályok.
Nem megfelelő csomagoló anyag: fémből készült hordók, drömök.

Transport information

Land transport (ADR/RID)

UN number:
3261
Proper shipping name and description:
Corrosive solid, acidic, organic, n.o.s. (Naphthalene-2-sulfonyl chloride)
Chemical name:
(Naphthalene-2-sulfonyl chloride
Language:
English
Class:
8
Packaging group:
III
Labels:
8
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (IMDG)

UN number:
3261
Proper shipping name and description:
Corrosive solid, acidic, organic, n.o.s. (Naphthalene-2-sulfonyl chloride)
Chemical name:
(Naphthalene-2-sulfonyl chloride)
Class:
8
Packaging group:
III
Labels:
8
Remarksopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

8.2.2.1. Szem/arcvédelem:
Porálarc vagy arcvédő viselése kötelező. Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt felszerelést.

8.2.2.2. Bőr és testvédelem:
Zárt munkaruha, védőcipő, védőkesztyű viselése kötelező.

Kézvédelem: teljes érintkezés: védőkesztyű
Kesztyű anyaga: Fluórkarbon (Viton)
Nem alkalmas anyagok: gumi, butil-gumi, bőr, nitril-gumi, PVC

8.2.2.3. Légzésvédelem:
Ahol a kockázatelemzés szerint levegőtisztító légzésvédő szükséges, az arcot teljesen elfedő, több célú kombinált szűrőt (US) vagy ABEK (EN 14387) típusú gázszűrő betétet kell használni a gépészeti felülvizsgálatok során. Ha a légzésvédő az egyetlen védőeszköz, az arcot teljesen elfedő légzésvédőt kell használni.
Légzésvédőt, valamint a vonatkozó hatósági szabványok szerint, úgymint NIOSH (US) vagy CEN (EU), be-vizsgált és engedélyezett komponenseket kell használni.
A vállalkozónak kell biztonsítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését vég-rehajták a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.
8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:
- gondoskodni kell a munkaközi és munka utáni tisztálkodási lehetőségekről
- a munkatérben enni, inni, dohányozni tilos
- a szabványoknak megfelelő szemmosó palackokat kell biztosítani.
- kerülni kell az anyag bőrre, szembe kerülését
- jól szellőzött legyen a munkatér
- a dolgozók viseljék a kötelező egyéni védőeszközöket
- a dolgozók ismerjék az anyag toxikológiai, fizikai, kémiai tulajdonságait, veszélyét és a védekezés módozatait

8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzések:
A helyi és nemzeti szabályozás szerint

Stability and reactivity

10.1. Reakciókészség:. Vízzel hidrolizál. Alkoholokkal, minokkal, bázisokkal, oxidálószerekkel reagálhat.
10.2. Kémiai stabilitás: Az ajánlott tárolási körülmények között minőségét 6 hónapig megőrzi. Nedvességre ér-zékeny.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Alkoholokkal, aminokkal, bázisokkal, oxidálószerekkel és vízzel elreagál.
10.4. Kerülendő körülmények: Napfénytől, sugárző hőtől és nedvességtől, valamint az összeférhetetlen anya-goktól távol tartandó.
10.5. Nem összeférhető anyagok: Víz, alkoholok, aminok, erős bázisok és oxidálószerek.
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Sósav gáz, kén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid

Disposal considerations

Ne juttassuk közvetlenül a természetbe. pH eltolódást okoz. Ne keverjük háztartási hulladékkal.

13.1. Hulladékkezelési módszerek: Utóégetővel és tisztítóberendezéssel felszerelt vegyszerégető kemencében kell elégetni. Az anyag ártalmatlanítását hatósági engedéllyel rendelkező hulladékmegsemmisítő szervezetre kell bízni. A nemzetközi és a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint.

13.1.1. Termék/csomagolás kezelése: Maradékanyagait és csomagolóeszközeit a helyi hulladékkezelési szabá-lyozás szerint kell kezelni, a szabályok szerint veszélyes hulladékként kell kezelni.

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek:
Maradékanyagaira a vegyszerekre jellemző általános hulladékkezelési eljárást kell követni. Ártalmatlanítására az ellenőrzött elégetés javasolt.