Registration Dossier

Diss Factsheets

Administrative data

First-aid measures

Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén:
A sérültet vigyük friss levegőre, szükség esetén alkalmazzunk oxigénbelélegeztetést, mesterséges légzést. Hívjunk orvosi segítséget.

Bőrrel való érintkezés esetén:
A beszennyezett, átitatott ruhát azonnal vessük le, a bőrre került anyagot bő szappanos vízzel mossuk le.

Szemmel való érintkezés esetén:
Szembe kerülve azonnal óvatosan bő vízzel mossuk ki. Kontaktlencse használata esetén vegyük ki a lencsét és mossuk tovább pár percig a szemet. Ha nem múlik az irritáció, forduljunk szemorvoshoz.
Lenyelés esetén:
A sérült száját mossuk ki vízzel és itassunk vele sok vizet, hívjunk orvosi segítséget. Ne hánytassunk!

Javaslat az orvosi ellátáshoz:
Nincs javaslat.

A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: A bőrön allergiás panaszok, kipirosodás, viszketés,
gyulladás, ekcéma

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:
Nem szükséges különleges orvosi ellátás.

Fire-fighting measures

Oltóanyag:
Az anyag gyúlékonyságát oldószermaradvány tartalma is befolyásolja. A keletkezett tűz porral, habbal, vízpermettel oltható, de alkalmas a szén-dioxid és a vízsugár is.

Nem alkalmas oltóanyag: -

Az anyagból származó különleges veszélyek:
Égéskor mérgező és gyúlékony gázok szabadulhatnak föl.

Tűzoltóknak szóló javaslat
Speciális védőfelszerelések:
Tűz esetén viseljünk sűrített levegős önmentő készüléket és egyéni védőfelszerelést. Zárt helyiséget oltás után alapo-san szellőztessük ki.

További információk:
Tűz esetén távolítsuk el a tűz környezetéből az éghető anyagokat, főleg a papírból és PE-ből készített könnyen gyulladó göngyölegeket, raklapokat.

Accidental release measures

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzet eljárások

Tanácsok nem sürgősségi ellátó személyzet részére:
Kerüljük az anyag kiömlését, alkalmazzunk robbanásbiztos szellőztetési rendszert. Használjuk az egyéni védőfelszere-léseket.

Tanácsok sürgősségi ellátók részére:
Távolítsuk el a személyzetet biztonságos helyre. Gondoskodjunk a sérültek megfelelő ellátásáról. Szellőztessük ki a te-rületet. Viseljünk megfelelő védőöltözetet.

Környezetvédelmi óvintézkedések:
Kerüljük el a környezetbe való jutását, különösen a felszíni- vagy felszín alatti vizekbe, csatornákba történő bejutását. Kiömlés esetén körül kell határolni földdel vagy homokkal és el kell szivattyúzni, az anyag maradékát felszívóképes anyaggal, adszorbenssel fel kell itatni (vermikulit, homok, mészkőpor, diatomaföld, zeolit, stb.), majd biztonságos táro-lótartályban tároljuk és engedélyezett veszélyes hulladék égetőműben el kell égettetni.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
A kiömlött anyagot jelzőbólyákkal határoljuk ki, hogy ne hordják szét, majd a feltakarításáról gondoskodjunk. A maradék anyagot sok vízzel mossuk el.

Handling and storage

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:
Gőzeit ne lélegezzük be, tartózkodjunk a bőrre, szembe, ruhára kerüléstől. Gyújtóforrástól tartsuk távol és védekezzünk az elektrosztatikus feltöltődéstől.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:
Sugárzó hőtől távol, hűvös (10-20°C között), jól szellőzött helységben, jól lezárt csomagolási egységekben.

Csomagoló anyagok: Polietilén zsák és papír zsák vagy papír dob, műanyag dröm

Nem megfelelő csomagoló anyag: folyadékok tárolására alkalmas tároló edényzetek

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
3077
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Ellenőrzési paraméterek
Nem szerepel a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletében megadott „Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK, valamint jellemző tulajdonságai” anyagai között.

DNEL/PNEC értékek: Nincs adat.

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés: A megfelelő szellőztetés biztosítása szükséges RB-s kivitelben.

Személyi védőfelszerelés

Szem/arcvédelem: Védőszemüveg vagy arcvédő viselése kötelező.

Bőr és testvédelem: Zárt munkaruha, védőcipő, védőkesztyű viselése kötelező.

Légzésvédelem: Szükség esetén respirátor, teljes álarc „A” szűrőbetéttel.

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:
- gondoskodni kell a munkaközi és munka utáni tisztálkodási lehetőségekről
- a munkatérben enni, inni tilos
- a szabványoknak megfelelő szemmosó palackokat kell biztosítani.
- kerülni kell az anyag bőrre, szembe kerülését
- jól szellőzött legyen a munkatér
- a dolgozók viseljék a kötelező egyéni védőeszközöket
- a dolgozók ismerjék az anyag toxikológiai, fizikai, kémiai tulajdonságait, veszélyét és a védekezés módozatait
- a munka során a dohányzás és a nyílt láng használata tilos

Környezeti expozíció ellenőrzések:
A helyi és nemzeti szabályozás szerint.

Stability and reactivity

Reakciókészség:. Aminokra jellemző.
Kémiai stabilitás: Az ajánlott tárolási körülmények között minőségét 6 hónapig megőrzi.
A veszélyes reakciók lehetősége: Nincs adat.
Kerülendő körülmények: Erős hevítés. De napfénytől, sugárző hőtől és nedvességtől is távol tartandó.
Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerektől tartsuk távol (perklorátok, salétromsav, óleum…stb.)
Veszélyes bomlástermékek: Nitrogén és szén oxidok, mérgező, tűzveszélyes gázok keletkeznek.

Disposal considerations

SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok:
Ne juttassuk a természetbe. A vízi organizmusokra mérgező és hosszantartó károsodást okozhat.

Hulladékkezelési módszerek: A nemzetközi és a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint. Megsemmisítésére ellenőrzött égetőműben történő égetés javasolt
Termék/csomagolás kezelése: .Maradékanyagait és csomagolóeszközeit a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint kell kezelni, a szabályok szerint veszélyes hulladékként kell kezelni. EWC 150110

Hulladékkezelési lehetőségek:
Maradékanyagaira a vegyszerekre jellemző általános hulladékkezelési eljárást kell követni. Ártalmatlanítására az ellen-őrzött elégetés javasolt. Az anyaggal átitatott adszorberek, szennyezett védőruha EWC 150202