Registration Dossier

Diss Factsheets

Guidance on Safe Use

Guidance on Safe Use

Currently viewing:

Administrative data

First-aid measures

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:
Általános tanácsok
Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Belégzés esetén:
Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni.
Orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel történő érintkezés:
Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembe jutó anyag:
Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés:
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. A szájat vízzel ki kell öblíteni. Orvoshoz
kell fordulni
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett –tünetek és hatások:
A legfontosabb ismert tünetek és hatások a 11 szakaszban vannak feltüntetve
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:
Nincs adat.

Fire-fighting measures

5.1 Oltóanyag:
5.1.1 Megfelelő oltóanyag:
Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni
5.1.2 Nem megfelelő oltóanyag:
Nincs adat.
5.2 Az anyagból/keverékből származó különleges veszélyek:
Hidrogén jodid, nátrium oxidok keletkezhetnek.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:
5.3.1 Speciális védőfelszerelések:
Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni

Accidental release measures

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:
6.1.1 Nem sürgősségi ellátó szervezet:
Személyi védőfelszerelést kell használni. A porképződést el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.
A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. A por belégzését el kell kerülni. A személyi védelemről
lásd a 8. részt.
6.1.2 Sürgősségi ellátó szervezet:
Személyi védőfelszerelést kell használni. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. A por belégzését
el kell kerülni. A személyi védelemről lásd a 8. részt.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. A
termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:
6.3.1 Kifolyás/kiszóródás:
Porképzés nélkül kell felszedni és eltávolítani. Fel kell söpörni és lapátolni, vagy porszívózni.
.6.3.2A kikerült anyag összegyűjtése:
A kikerült anyagot zárható edénybe kell összegyűjteni.
6.3.3Az összegyűjtött anyag kezelése:
Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani

Handling and storage

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:
7.1.1 Védelmi Intézkedések:
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A por képződést el kell kerülni. Azokon a
helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.
7.1.2 Javaslat az általános foglalkozási higiéniára:
Kézmosási, tisztálkodási lehetőséget biztosítani kell.
7.2 A biztonságos tárolásfeltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:
Hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani.
Levegőre, fényre és nedvességre érzékeny.

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
3082 or 3077
Shipping information
Proper shipping name and description:
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. ( Nátrium-jodid tartalommal)
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. ( Nátrium-jodid tartalommal)
Chemical name:
Nátrium-jodid
Language:
Hungarian
Labels:
9
SpecialProvisionsopen allclose all

Inland waterway transport (UN RTDG/ADN(R))

UN number:
3082 or 3077
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

UN number:
3082 or 3077
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Air transport (UN RTDG/ICAO/IATA)

UN number:
3082 or 3077
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Egyéni védőfelszerelés az anyaggal történő munka során:
8.2.2.1 Légzésvédelem . Szennyezésnek való kitettség esetén használjon P1 ( EN 143) típusú részecske szűrő
légzőkészüléket. Légzésvédőt a vonatkozó hatósági CEN szabványok szerint, kell bevizsgálni és engedélyezett
komponensekre kell használni.
8.2.2.2Kézvédelem EN 374 szabványnak megfelelő védőkesztyű használata indokolt.
8.2.2.3Szemvédelem
Az EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel Használjon az
előírt szabványoknak EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.
Javasolható, hogy legyen nálunk hordozható egyéni szemmosó is.
8.2.2.4 Bőrvédelem Kesztyűben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső
felület érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött
kesztyűket az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a EN 374 szabványnak. Zárt védőruhában dolgozzunk.
8.2.3 A környezeti expozíció ellenőrzések
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további kiszóródást meg kell akadályozni. Az anyag nem
engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.

Stability and reactivity

10.1 Reakciókészség:
Nincs adat
10.2 Kémiai stabilitás:
Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:
Nincs adat
10.4 Kerülendő körülmények:
Fénynek kitéve a termék minősége változhat. levegőre érzékeny
10.5 Nem összeférhető anyagok:
Oxidálószerek, Erős savak, Bróm-trifluorid
10.6 Veszélyes bomlástermékek
Egyéb bomlástermékek - nincs adat.

Disposal considerations

13.1.1 Termék, csomagolás ártalmatlanítása:
A szennyezett terméket, maradékát és a csomagolóanyagát a 98/2001. (VI. 15. Korm. Rendelet A veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. jogszabály szerint kell kezelni, és
ártalmatlanítani.
13.1.2 Hulladékkezelésre vonatkozó információk:
Más hulladékokkal nem keverhető.
13.1.3 szennyvíz ártalmatlanításra vonatkozó információk:
Nincs adat.

Categories Display