Registration Dossier

Administrative data

First-aid measures

In Hungarian language
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot
Bőrrel érintkezve: Bő vízzel azonnal mossuk le alaposan
Szembe kerülve: Az anyag szembe kerülése esetén, azonnal és legalább 15 percig folyó vízzel mossuk a szemet, miközben a szemhéjakat széthúzzuk. Forduljunk szemorvoshoz.
Lenyelés esetén: Hívjon orvost. Öblítse ki a sérült száját, és ha eszméletén van, itasson vele vizet.
Belégzés esetén: a kezelés hasonló a lenyelés esetéhez

Fire-fighting measures

In Hungarian language
5.1 Oltóanyag
Víz, szén-dioxid hab, oltópor.
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Égéskor veszélyes bomlástermékek keletkeznek (NOx, SOx)
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában megfelelő kémiai védőöltözék és friss levegős készülék nélkül.

Accidental release measures

In Hungarian language

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
A szennyezett vizet/tűzoltóvizet gyűjtsük össze. Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Megfelelő rendszeresített eszközzel porzásmentesen össze kell seperni és ártalmatlanítani. Kisebb mennyiségek vízzel is elöblíthetőek.

Handling and storage

This substance is handled under Strictly Controlled Conditions in accordance with Regulation (EC) No. 1907/2006, Article 18(4), for Transported Isolated Intermediates. Documentation to support safe handling arrangements including the selection of engineering, administrative and personal protective equipment controls is available at each manufacturing site. Written confirmation and the process of the use of Strictly Controlled Conditions is attached at Section 13.

In Hungarian language
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Tartsuk az edényzetet szorosan zárva. A tartályokat óvatosan kezeljük és nyissuk fel. Ha nincs kielégítő szellőzés vagy porzás esetén viseljünk megfelelő egyéni védőeszközöket. Kerüljük el a por- és az aeroszol képződést.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Élelmiszertő élvezeti cikkektől és állateledeltől elkülönítendő.
Tárolótartály számára megfelelő anyagok: nagy sűrűségű polietilén (HDPE), kis sűrűségű polietilén
(LDPE), polipropilén, üveg
Tárolási körülményekre vonatkozó további információ: A tartály jól lezárva, hűvös helyen tárolandó.

Transport information

Land transport (ADR/RID)

UN number:
It is not classified as hazardous goods
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Inland waterway transport (ADN(R))

UN number:
It is not classified as hazardous goods
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (IMDG)

UN number:
It is not classified as hazardous goods
Remarksopen allclose all

Air transport ICAO/IATA

UN number:
It is not classified as hazardous goods
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

In Hungarian language

This substance is handled under Strictly Controlled Conditions in accordance with Regulation (EC) No. 1907/2006, Article 18(4), for Transported Isolated Intermediates. Documentation to support safe handling arrangements including the selection of engineering, administrative and personal protective equipment controls is available at each manufacturing site. Written confirmation and the process of the use of Strictly Controlled Conditions is attached at Section 13.

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Személyi védőfelszerelés
Légzésvédelem: Nem szükséges
Kézvédelem: Kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374)
Megfelelő anyagok, hosszantartó közvetlen kapcsolat esetén is (ajánlott: védőindex 6, megfelel >480 perc áthatolási időnek az EN 374 szerint). pld. nitrilgumi (0,4 mm), kloroprén gumi (0,5mm), polivinilklorid PVC (0,7 mm), stb.
Kiegészítő megjegyzések: A megadott specifikáció teszteredményeken alapul illetve irodalmi adatok vagy a kesztyűgyártók által megadott információk vagy hasonló anyagok analóg viselkedése alapján került meghatározásra. Számos alkalmazási körülmény következtében (pl. hőmérsékleti viszonyok) figyelembe kell venni, hogy a vegyivédelemre szolgáló védőkesztyűk gyakorlati használhatósága lényegesen rövidebb idejű lehet, mint a kísérletileg meghatározott, áteresztőképesség alapján megállapított időtartam. A nagyszámú típus miatt a gyártó használati utasításait be kell tartani.
Szemvédelem: Szorosan záró (kosár ill. kalitka) védőszemüveg (pld. EN 166) és arcvédő.
Általános biztonsági és higiéniai intézkedések
A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük. A megadott személyi védőfelszerelés kiegészítéseképpen zárt munkaruha viselése kötelező.

Stability and reactivity

In Hungarian language
10.1. Reakciókészség
Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük
Tűzveszélyes gázok képződése: Vízzel nem képez tűzveszélyes gázokat.
10.2. Kémiai stabilitás
A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Nem ismeretesek
10.4. Kerülendő körülmények
Nem ismeretesek
10.5. Nem összeférhető anyagok
Nem ismeretesek
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Veszélyes bomlástermékek: CO, NOx, SOx

Disposal considerations