Registration Dossier

Administrative data

First-aid measures

ZATRUCIE INHALACYJNE
Jeżeli chory jest przytomny –należy wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może wyzwolić obrzęk płuc. Chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza.
Jeżeli chory jest nieprzytomny – należy wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Wezwać lekarza. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli zatruty oddycha, podawać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta lub za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu

Fire-fighting measures

Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone.
W przypadku małego pożaru na terenie otwartym pozwolić się wypalić, kontrolując z bezpiecznej odległości i chłodząc zbiornik wodą; w pomieszczeniu zamkniętym gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla), lub wprowadzać gazowy dwutlenek węgla.
Duży pożar gasić po odcięciu dopływu gazu rozproszonymi prądami wody. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.
Specjalne wyposażenie ochronne: nałożyć odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym drogi oddechowe.

Accidental release measures

Wyciek
Uwaga: obszar zagrożony wybuchem.
Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się gazem; uwalniający się gaz rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić).

Handling and storage

Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca gaz z miejsc emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej ponad płaszczyzną roboczą. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia.
Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
Postępowanie z substancją: nie palić tytoniu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie używać iskrzących narzędzi, unikać wyładowań elektrostatycznych oraz działania na substancję otwartego ognia i wysokiej temperatury.
Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz utleniaczy.

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
nie dotyczy
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Inland waterway transport (UN RTDG/ADN(R))

UN number:
nie dotyczy
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

UN number:
nie dotyczy
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Air transport (UN RTDG/ICAO/IATA)

UN number:
nie dotyczy
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

NDS dla CO – 23 mg/m³
NDSCh dla CO – 117 mg/m³
NDSP dla CO – nieustalone
NDS dla CO2 – 9000mg/ m³
Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy - dotyczy tlenku węgla:
PN-Z-04008/07:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników.
PN-Z-04008/07:2002:AZ1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników.

Stability and reactivity

Stabilność: w normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja stabilna, o bardzo niskiej energii zapłonu; skrajnie łatwo palny gaz.
Warunki, jakich należy unikać: źródła ciepła, źródła zapłonu, wyładowania elektryczne, wysoka temperatura.
Materiały, jakich należy unikać: utleniacze (tlen, chlor, dwutlenek chloru, brom, fluor), interhalogeny, metale (żelazo, nikiel) i tlenki metali (Ag2O, Cs2O, Fe2O3)
Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku pożaru wydziela się dwutlenek węgla.

Disposal considerations

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.
Postępowanie z odpadem
Unieszkodliwienie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne - kontrolowane spalanie.

Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne - kontrolowane spalanie.