Vad händer efter ämnesutvärderingen?

Om den utvärderande medlemsstaten anser att användningen av ämnet medför en risk efter att ha granskat tillgängliga och nya uppgifter, kan den gå vidare med åtgärder för att följa upp ämnesutvärderingen.

Följande alternativ kan övervägas:

  • Ett förslag om harmoniserad klassificering och märkning som cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne eller på grund av luftvägssensibilisering eller andra effekter.
  • Ett förslag om att klassificera ämnet som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämne).
  •  Ett förslag om att begränsa användningen av ämnet.
  • Åtgärder som ligger utanför Reachs tillämpningsområde, såsom ett förslag om EU-omfattande yrkeshygieniskt gränsvärde, nationella åtgärder eller frivilliga industriella åtgärder.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)