Avfallsföretag

Jorden omsvept av gröna återvinningspilarSCIP är en databas för information om ämnen som inger mycket stora betänkligheter som finns i varor eller komplexa föremål (produkter). SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) och har inrättats enligt ramdirektivet om avfall (direktiv 2008/98/EG). Från och med den 5 januari 2021 blir det obligatoriskt för varuleverantörer att lämna denna information till Echa  . Syftet med SCIP är att säkerställa att information om  ämnen som inger mycket stora betänkligheter och är upptagna i kandidatförteckningen finns tillgänglig under hela livscykeln för produkter och material, även i avfallsledet.

SCIP

  • främjar också ersättning av dessa farliga ämnen med säkrare alternativ i varutillverkningen, och
  • bidrar till en förbättrad cirkulär ekonomi genom att hjälpa avfallsföretagen att se till att sådana ämnen inte förekommer i materialåtervinningen. 

SCIP-databasen medför inga skyldigheter för avfallsföretagen. Syftet är att tillhandahålla kompletterande uppgifter  för att hjälpa avfallsföretagen att förbättra de befintliga avfallshanteringsmetoderna och främja användningen av avfall som en resurs.

SCIP kan exempelvis

  • stödja avskiljning av avfall som innehåller ämnen upptagna i kandidatförteckningen vid insamling, demontering och sortering av avfall,
  • bidra till att identifiera materialbaserade flöden som kan påverkas av sådana ämnen i varor när varorna blir avfall, och
  • dessutom bidra till innovation och utveckling av nya avfallshanteringstekniker.

Användningsfall

 

Crossing arrowsAvfallssortering: Identifiering av varor som eventuellt kan innehålla ämnen som inger mycket stora betänkligheter inom ramen för återvinning av plastblandningar (Wood, 2019)

Bubbling lab tubeÅtervinningsföretag: Förbättrad identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter i värdekedjan för (återvunnen) plast (Wood, 2019)

RecyclingFöretag som återvinner elektrisk och elektronisk utrustning: Förbättrad granularitet/demontering av hemelektronikvaror (Wood, 2019)

Categories Display