Petroleum products

Oljeprodukter såsom bensin, fotogen (flygbränsle), dieselbränsle, smörjmedel, paraffinvax och bitumen tillverkas av råolja med ett antal raffineringsprocesser, bland annat destillation, krackning, isomerisering, reformering, alkylering och avsvavling genom hydrering.

Raffinaderier använder dock många olika processanläggningar med olika förhållanden. Även den kemiska sammansättningen av råoljan varierar kraftigt. Därför kan typen och mängderna av olika kolväten i de utgående materialströmmarna från samma tillverkningsprocesser variera både inom och mellan raffinaderier.

Mer hjälp kan fås genom CONCAWE (Environmental Science for European Refining Industry).

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)