Hydrocarbon solvents

Kolvätelösningsmedel erhålls vanligen från oljeråvara och innehåller en eller flera klasser av kolväten (t.ex. ogrenade, grenade eller cykliska alkaner och aromatiska föreningar).

Skillnaden mellan de olika typerna av kolvätelösningsmedel beror till största delen på deras olika kolväteklasser och kolvätekedjornas längdfördelning. Längdfördelningen av kolvätekedjorna beror på det valda destillationsintervallet för slutprodukten. Kolvätelösningsmedlens kedjelängder ligger vanligen inom snäva intervall över C5 och under C20. Beroende på utgångsmaterialets sammansättning kan många kolvätelösningsmedel definieras som UVCB-ämnen.

Den vanligaste metoden för att omvandla oljeråvara till kolvätelösningsmedel är en kombination av olika processteg som kan innefatta destillation av råvaran, avsvavling genom hydrering, lätt eller tung hydrogenering och slutligen en destillation och strippning av lätta föreningar.

Mer hjälp kan fås genom HSPA (Hydrocarbon Solvent Producers Association), en sektorgrupp inom CEFIC (europeiska förbundsrådet för den kemiska industrin). 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)